Przetargi.pl
Adaptacja pomieszczeń niskiego parteru w Szpitalu Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim

Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim ogłasza przetarg

 • Adres: 11-100 Lidzbark Warmiński, ul.Kard. St. Wyszyńskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 672 561 , fax. 897 672 966
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
  ul.Kard. St. Wyszyńskiego 37
  11-100 Lidzbark Warmiński, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 672 561, fax. 897 672 966
  REGON: 30845900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zozlw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja pomieszczeń niskiego parteru w Szpitalu Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń niskiego parteru w Szpitalu Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim w zakresie wykonania Pracowni Tomografii Komputerowej, głównego korytarza i przebudowy rozdzielni elektrycznej niskiego napięcia. Lokalizacja inwestycji: Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, ul. Bartoszycka 3, 11-100 Lidzbark Warmiński. 2. Zakres prac do wykonania obejmuje: 1) roboty ziemne, 2) roboty budowlane, 3) roboty branży elektrycznej, 4) roboty branży sanitarnej, 5) modernizację instalacji gazów medycznych - z wykorzystaniem instalacji istniejących w szpitalu, 6) prace wykończeniowe. 3. Ponadto zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) prace które są bezpośrednio i pośrednio związane z wykonaniem przedmiotu umowy, a tym samym obowiązki Wykonawcy obejmują wszelkie zadania, elementy oraz roboty, które są objęte dokumentacją projektową, a dotyczące przedmiotu umowy. W szczególności zakresem umowy objęte są wszelkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące, których wykonanie jest niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w SIWZ. Przez prace towarzyszące, o których mowa wyżej rozumieć należy w szczególności prace niezbędne do należytego wykonania robót, nie będące robotami tymczasowymi, w tym m.in. prace geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza. Przez roboty tymczasowe rozumie się wszelkie roboty tymczasowe, materiały i urządzenia zarówno przewidziane, jak i nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej, a potrzebne na terenie budowy dla wykonania i ukończenia robót oraz usunięcia wad, w szczególności takie jak rozpory, podpory, ciągi technologiczne, zabezpieczenia tymczasowe, czasowe przełączenia sieci i instalacji, drogi technologiczne, tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy, zabezpieczenie terenu budowy, obiekty zakwaterowania pracowników, prace przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie zaplecza. 2) dostarczenie Zamawiającemu pełnej, wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej, najpóźniej z chwilą zakończenia realizacji; dokumenty należy przekazać protokolarnie. 4. Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy i współdziałania z dostawcą tomografu komputerowego oraz z Zamawiającym w zakresie wykonania adaptacji pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej pod kątem spełnienia warunków umożliwiających dostawcy montaż, instalację i uruchomienie tomografu komputerowego. 5. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca robót budowlanych. 6. Szczegółowy zakres prac określony jest w Części III SIWZ pt. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w Projekcie umowy. 7. Tam, gdzie w SIWZ, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z wymaganiami Zamawiającego, z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ. 8. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umów o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy. 9. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 10. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 11. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę. 12. Zapisy uwzględniające wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy PZP zostały zawarte w dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Sekcji III.4) niniejszego ogłoszenia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w Sekcji III.4) niniejszego ogłoszenia. 5. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentu wymienionego w Sekcji III.4) niniejszego ogłoszenia podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP. 6. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w Sekcji III.4) niniejszego ogłoszenia. 7. Jeżeli osobą podpisującą ofertę, nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w Sekcji III.4) niniejszego ogłoszenia., należy wraz z ofertą złożyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i pozostałych wymaganych przez Zamawiającego dokumentów oraz do składania ewentualnych wyjaśnień. Pełnomocnictwo jest składane w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnik ma obowiązek złożyć wraz z pełnomocnictwem dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu udzielającego pełnomocnictwa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach