Przetargi.pl
„Dostawa materiałów opatrunkowych do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”

Szpital Powiatowy w Kętrzynie ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn, ul. Marii Curie-Skłodowskiej
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 512 502 , fax. 897 513 797
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy w Kętrzynie
  ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2
  11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 512 502, fax. 897 513 797
  REGON: 51092936200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital-ketrzyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa materiałów opatrunkowych do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 33141110-4 – Opatrunki 33141112-8 – Plastry 33141113-4 – Bandaże 33141114-2 – Gaza medyczna 33141115-9 – Wata medyczna 33141116-6 – Zestawy opatrunkowe 33141119-7 – Kompresy 33631200-4 – Środki zmiękczające i ochronne 33692000-7 – Roztwory lecznicze 33770000-8 – Artykuły higieniczne z papieru 33771200-7 – Pieluszki dla niemowląt 3. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych, określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141110-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają koncesję, zezwolenie lub licencję na obrót wyrobami medycznymi lub inny dokument równoważny umożliwiający obrót przedmiotem zamówienia albo oświadczą, że obrót przedmiotem zamówienia nie wymaga przedłożenia ww. dokumentów

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach