Przetargi.pl
Doposażenie placu zabaw dla dzieci – Dubowo I – Fundusz Sołecki

Miasto Suwałki ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 875 628 000 , fax. 875 628 098
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Suwałki
  ul. Mickiewicza 1
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 875 628 000, fax. 875 628 098
  REGON: 79067103000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Doposażenie placu zabaw dla dzieci – Dubowo I – Fundusz Sołecki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie placu zabaw na terenie miasta Suwałki. Zadanie obejmuje dostawę i montaż następujących urządzeń zabawowych: huśtawka bocianie gniazdo - 1 szt., piramida – 1 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8 oraz formularz cenowy- załącznik nr 2, a także projekt zagospodarowania terenu. 3. Urządzenia powinny być nowe, bez wad fizycznych, posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa wykazujące, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, oraz deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją. 4. Wykonawca przed wbudowaniem urządzeń jest zobowiązany złożyć do akceptacji dla Zamawiającego odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i urządzeń oraz instrukcję użytkowania i konserwacji. 5. Wykonawca musi zapewnić na swój koszt załadunek, transport i rozładunek oraz montaż dostarczonych materiałów, urządzeń, sprzętu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 6. Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć karty techniczne produktu lub karty produktu potwierdzające minimalne parametry określone przez Zamawiającego w załączniku nr 8 do SIWZ - opisie przedmiotu zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ. 7. Karta gwarancyjna wystawiona przez Wykonawcę dla Zamawiającego nie może zawierać żadnych warunków oraz ograniczeń (wykluczeń z odpowiedzialności). 8. Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w SIWZ. Użyte w SIWZ nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta lub wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy – parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanego w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37535200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Złożona oferta powinna zawierać: 1) wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Formularz ofertowy na załączniku nr 1 lub w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 2) wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Formularz cenowy na załączniku nr 2 lub w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 3) Karty techniczne produktu lub karty produktu potwierdzające parametry wymagane przez Zamawiającego - przedstawiające rysunki lub zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się wymiary urządzeń, wymiary stref bezpieczeństwa, kolorystyka urządzeń, rodzaj zastosowanych materiałów, sposób mocowania do podłoża, 4) pełnomocnictwo (w przypadku złożenia oferty elektronicznie w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego): a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem, b) jeżeli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa wystawionego przez Wykonawcę lub Notariusza winien je przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Notariusza. c) w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres umocowania. 5) Wykonawca składa oświadczenia określone w rozdziale 11 ust. 1 i 2 w formie papierowej lub w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego 6) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając, wraz z ofertą, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w formie papierowej lub w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 7) Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia dokumentów z rozdziału 11 ust. 3 i 4 w formie papierowej lub w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 8) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale 11 ust. 4 - składa dokumenty z rozdziału 12 SIWZ. 9) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/przetargi_w_2020_r/ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć oświadczenie wraz z ofertą w formie papierowej lub w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach