Przetargi.pl
Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zabłudowie

Urząd Miejski w Zabłudowie ogłasza przetarg

 • Adres: 16-060 Zabłudów, Rynek
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 188 100 , fax. 085 7188100 w. 44
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Zabłudowie
  Rynek 8
  16-060 Zabłudów, woj. podlaskie
  tel. 857 188 100, fax. 085 7188100 w. 44
  REGON: 53102200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zabłudowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zabłudowie”. 2.Realizacja zamówienia obejmuje „Rewitalizację Parku Miejskiego w Zabłudowie” w obrębie miasta Zabłudów na działce ewidencyjnej nr 113/5 oraz obrębie kolonii Zabłudów na działkach ewidencyjnych nr 269 i 220 przy ulicy Adama Mickiewicza gm. Zabłudów. 3.Przedmiotem zamówienia jest zakres rzeczowy robót budowlanych, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ: 3.1.Odbudowa i przebudowa układu wodnego wraz z zagospodarowaniem zbiornika wodnego, budowa dwóch tarasów widokowych oraz budowa kładki łączącej część południową z północną Parku (w najcieńszym miejscu stawu) w obrębie miasta Zabłudów na działce ewidencyjnej nr 113/5 oraz obrębie kolonii Zabłudów na działkach ewidencyjnych nr 269 i 220 przy ulicy Adama Mickiewicza gm. Zabłudów.Inwestycja obejmuje: 1.Wykoszenie skarp z porostów i krzaków wraz z ich zebraniem 2.wykonanie dróg technologicznych z pełnych płyt żelbetowych:2.1. wykonanie koryta pod drogi technologiczne 2.2.wykonanie warstwy odsączającej z piasku na geowłókninie 2.3.ułożenie tymczasowej drogi z płyt żelbetowych 2.4.utrzymanie czasowej drogi technologicznej przez okres wykonywania robot 2.5.rozebranie drogi technologicznej 3.odwodnienie stawu: 3.1. wykonanie grodzi ziemnej górnej 3.2. wykonanie grodzi ziemnej dolnej 3.3. wykonanie tymczasowych rowków odwadniających 3.4. wypompowanie wody ze stawu 4.oczyszczenie stawu z roślin i namułów 5.odtworzenie pojemności martwej 6. przedłużenie rur odprowadzających wodę 7. ułożenie rurociągu przy przyczółkach wlotowych i wylotowych 8.oczyszczenie rowów dennych doprowadzających i odprowadzających wodę 9.oczyszczenie rur zasilających staw 10.zabezpieczenie brzegu przed erozją 11. wyrównanie skarp z naprawą istniejących umocnień przed dalszą erozją brzegów 12. oczyszczenie i wyprofilowanie brzegu stawu 13. obsianie skarp (powyżej lustra wody) i poboczy trawą 14.wykonanie skarp poniżej lustra wody z materacy siatkowo-kamiennych 15.umocnienie stopy skarpy stawu opaską palowo-kiszkową 16. umocnienie dna i brzegów stawu przy wlocie i wylocie rowów do rzeki narzutem kamiennym z filtrem odwrotnym 17.wykonanie geokratki 18. wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami 19.wymiana na nowe istniejących rur czerpalnych o średnicy 1,0 m w czaszy stawu przed wlotem i wylotem do rowów zasilających staw w wodę 20.remont /rowów/ kanałów zasilających i odprowadzających wodę na terenie parku (demontaż i montaż nowych) 21.umocnienie boków kanału 22.brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki 23.rozścielenie ziemi urodzajnej na skarpach 24. dezynfekcja dna stawu 25. wirowanie dna stawu 26.wypełnienie dna pospółką 27.budowa dwóch tarasów /pomostów widokowych 28. budowa kładki łączącej dwa brzegi rzeki 29. budowa schodów skarpowych 30. wykonanie profilowania skarp i korony nasypów 3.2Budowa stałej napowietrznej sceny widowiskowej, renowacja istniejącej sceny widokowej oraz budowa schodów i pochylni od ul. Mickiewicza i od strony wyspy w obrębie miasta Zabłudów na działce ewidencyjnej nr 113/5 przy ulicy Adama Mickiewicza gm. Zabłudów. Inwestycja obejmuje: 1.remont wiaty stalowej: 1.1. usunięcie starej farby i dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową istniejącą konstrukcję stalową 2.roboty pomiarowe 3. wykonanie instalacji zasilającej nową scenę 4.budowa nowej sceny widowiskowej z zadaszeniem wraz z wykonaniem oświetlenia 3.3 Zagospodarowanie terenu parku wraz z budową obiektów małej architektury i wykonaniem oświetlenia w obrębie miasta Zabłudów na działce ewidencyjnej nr 113/5 oraz obrębie kol. Zabłudów na działkach ewidencyjnych nr 269 i 220 przy ulicy Adama Mickiewicza gm. Zabłudów. Inwestycja obejmuje: 1. zabezpieczenie i wyeksponowanie ruin dworu: 1.1. rozbiórka ogrodzenia wraz z wywozem gruzu 1.2. oczyszczenie ruin z korzeni, krzewów i drzew 1.3. wykonanie tablicy informacyjnej 1.4. wykonanie opaski z miału granitowego wokół ruin dworu 2.wykonanie ciągów komunikacyjnych pieszych 3.wykonanie utwardzonych miejsc postojowych 4.utwardzenie istniejących i nowo projektowanych ścieżek i placów 5.wykonanie ścieżki rowerowej na “wyspie” z podświetleniem dolnym 6. demontaż i budowa obiektów małej architektury (ławek, koszy, parkingu, chodników) 7.zakup i montaż oświetlenia (istniejące latarnie zostają), 8. zakup i montaż instalacji monitoringu (18 kamer zewnętrznych na podczerwień) 9. wykonanie humusowania i założeń trawnikowych 10.oczyszczenie i uporządkowanie terenu parku 11. budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych -od strony wyspy 12. budowa schodów i pochylni (dla osób niepełnosprawnych) wraz z pochwytami -od ulicy Mickiewicza. Elementy małej architektury oraz wyposażenia parku, podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed ich zamówieniem i wbudowaniem, celem zachowania jednolitego wyglądu estetycznego parku. Demontowane obiekty małej architektury tzn. ławki i kosze na śmieci w osłonach betonowych powinny zostać przekazane Zamawiającemu w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium. 2. Kwota wadium wynosi: 114 000,00 zł. 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: 4.1 pieniądzu, 4.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 4.3 gwarancjach bankowych, 4.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 4.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019, poz. 310 z późn. zm.). 5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, tj.: Podlasko-Mazurski BS Zabłudów 52 8099 0004 0000 0101 2000 0340, z dopiskiem: „Wadium - przetarg nieograniczony ZP.271.7.2020” a do oferty dołączyć kopię przelewu. 6. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na rachunek Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w jednej z form, o których mowa w pkt od 4.2 - 4.5. należy złożyć w oryginale w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w oddzielnej zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale X pkt 10 - z dopiskiem „WADIUM”, a kopię dołączyć do oferty. 8. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy. Zamawiającemu powinno przysługiwać prawo dochodzenia należności zabezpieczonych gwarancją bezpośrednio od wystawcy gwarancji. Niedopuszczalne są zapisy uzależniające zapłatę przez gwaranta sumy gwarancyjnej od wcześniejszego żądania zapłaty należności od Wykonawcy. 9. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą. 10. Oferta Wykonawcy, która nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie odrzucona. 11. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 12. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 14. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 15. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócił wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 16. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 16.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 16.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 16.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; 16.4. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 4.1, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień – w oryginale lub poświadczone notarialnie, albo poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię innego dokumentu, z którego będzie wynikało wprost prawo do reprezentacji podmiotu (np. umowa spółki cywilnej, statut itp.). 9.2. Wykonawcy występujący wspólnie (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zostać podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 8. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów, które określają w szczególności: 8.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 8.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 8.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 8.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Zobowiązanie innego podmiotu powinno być podpisane przez osobę/osoby odpowiednio umocowane. Dokumenty poświadczające umocowanie Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z zobowiązaniem podmiotu trzeciego. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ Wykonawca nie posiada wiedzy na temat pozostałych uczestników procedury, w stosunku do których miałby składać przedmiotowe oświadczenie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach