Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę stolarki drzwiowej w budynku Dziennego Pobytu Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Centrum Zdrowia Psychicznego

Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 18-404 Łomża, Al. Piłsudskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 864 733 610 , fax. 864 733 210
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  Al. Piłsudskiego 11
  18-404 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 864 733 610, fax. 864 733 210
  REGON: 45066502400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-lomza.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę stolarki drzwiowej w budynku Dziennego Pobytu Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Centrum Zdrowia Psychicznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wymiana stolarki drzwiowej drewnianej zewnętrznej i wewnętrznej w Oddziale Psychiatrycznym - Dzienny Pobyt Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej w budynku Dziennego Pobytu - 3 szt. 3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w zakresie określonym w Załączniku nr 6 do SIWZ - Wykazem stolarki drzwiowej, w zakresie : - demontażu istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej , - poszerzenie otworów drzwiowych ( zachowanie przejścia min 140 cm ( 110+30) - montaż nadproży prefabrykowanych - montażu stolarki drzwiowej aluminiowej system z przegrodą termiczną ( ciepły profil) , - wokół otworów drzwiowych dokonać obróbki ościeży tj. dokonać uzupełnienia ubytków tynku, - malowania ościeży po montażu stolarki drzwiowej, - wywiezienie szkła i drewna malowanego do utylizacji Przed zamówieniem stolarki drzwiowej wskazanej w wykazie należy sprawdzić ilość i wymiary z natury (na obiekcie), W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzonych prowadzonymi pracami elementów budynku (np. ścian wewnętrznych obiektu uszkodzonych podczas wymiany stolarki drzwiowej ) Sprzątanie pomieszczeń nie remontowanych, a które zostaną „zabrudzone” podczas robót dokonywane będzie na bieżąco. Wykonawca poniesie koszty usunięcia wszystkich szkód powstałych w związku z prowadzonymi robotami. Celem przedmiotu zamówienia jest poprawa efektywności energetycznej przedmiotowych budynków. Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi winien obejmować uwarunkowania prawne i normy obowiązujące od 01.01.2021 r. Przedmiary robót dołączone do SIWZ stanowią wyłącznie element pomocniczy, ułatwiający sporządzenie oferty. Roboty budowlane ujęte w postepowaniu przetargowym , a nie ujęte w przedmiarach nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i będą finansowane przez Zamawiającego w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; b) Rysunki stolarki drzwiowej – Załącznik nr 6 do SIWZ; c) Przedmiary robót na wykonanie robót budowlanych wymiana stolarki drzwiowej – Załącznik nr 7 do SIWZ; d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót) – załącznik nr 8 do SIWZ. 5. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośredni. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (montaż stolarki drzwiowej), czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących budową (robotami), oraz dostawców materiałów budowlanych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215140-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca składa wraz z ofertą: 1) formularz ofertowy przygotowany zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenie zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ, 3) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 4) zobowiązanie podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca (jeżeli dotyczy 2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach