Przetargi.pl
Doposażenie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej Nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu

Gmina Miasto Sieradz ogłasza przetarg

 • Adres: 98-200 Sieradz, plac Wojewódzki 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 826 61 28 , fax. 43 822 30 05
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Sieradz
  plac Wojewódzki 1 1
  98-200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 43 826 61 28, fax. 43 822 30 05
  REGON: 73093433500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sieradz.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Doposażenie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej Nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakres rzeczowy zamówienia wchodzi dostawa pomocy dydaktycznych w ilości określonej szczegółowo w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy. Wykonawca dostarczy zamówiony towar własnym transportem na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Ceny w formularzu cenowym nie mogą ulec zwiększeniu w okresie trwania umowy. Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z parametrami określonymi w formularzu cenowym. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nie noszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. Wszelkie użyte w formularzu cenowym nazwy własne, typy materiałów, urządzeń (pochodzenie, producent itp.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, gdzie produkt równoważny oznacza, taki produkt który ma takie same cechy, funkcje oraz parametry i standardy jakościowe, takie same lub lepsze co wskazany w formularzu cenowym, konkretny z nazwy i pochodzenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302360002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umsieradz.finn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach