Przetargi.pl
Dobudowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lipie

Gmina Lipie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-165 Lipie, Częstochowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343188033 , fax. 343188032
 • Data zamieszczenia: 2022-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lipie
  Częstochowska
  42-165 Lipie, woj. śląskie
  tel. 343188033, fax. 343188032
  REGON: 151398304
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dobudowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lipie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1 Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana na zadaniu inwestycyjnym pn.: Dobudowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lipie – dla zadania inwestycyjnego pn.: „Dobudowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lipie”, w zakresie:część 1: Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Lipie w obrębie miejscowości Parzymiechy dla 170 opraw oświetlenia. Celem zadania jest wykonanie wymiany opraw oświetleniowych starego typu na nowoczesne LED w ilości łącznej 170 sztuk na oprawy LED:MOC FAKTYCZNA OPRAWY W WATT 27- 48 szt.MOC FAKTYCZNA OPRAWY W WATT 35- 32 szt.MOC FAKTYCZNA OPRAWY W WATT 40,5- 57 szt.MOC FAKTYCZNA OPRAWY W WATT 51,5 - 31 szt.MOC FAKTYCZNA OPRAWY W WATT 75,5- 2 szt.Zadanie należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją. Przygotować końcową dokumentację powykonawczą, którą należy uzgodnić z Z.E. Tauron.Szczegółowy opis zadania wraz z specyfikacjami został opisany w dokumentacji projektowej wraz z załącznikami do projektu (schematy jednokreskowe obwodów podlegających modernizacji, przedmiar, SSTWiOR, Obliczenia fotometryczne Dialux).część 2: Dowieszenie nowych punktów oświetleniowych (60 sztuk) w obrębie istniejących obwodów z wykorzystaniem funkcjonujących słupów napowietrznej sieci skojarzonej (dogęszczenie oświetlenia) na podstawie uproszczonego projektu. Celem zadania jest uzupełnienie oświetlenia LED w obrębie istniejących obwodów poprzez zabudowanie właściwych wysięgników oraz opraw LED o mocy zgodnej z obecnie funkcjonującą dla danych odcinków oświetleniowych. Zabudowane nowe oprawy LED należy przyłączyć do istniejącej sieci zasilania oświetlenia ulicznego wraz z uwzględnieniem właściwych zabezpieczeń oraz elementów przyłączeniowych, okablowania. Nowe oprawy będą instalowane na istniejących słupach sieci skojarzonej bez opraw oświetleniowych pomiędzy słupami z istniejącą już oprawą LED należy zabudować oprawy nie odbiegające kolorem, kształtem, gabarytem, mocą, typem układu optycznego tak aby uzyskać spójność wizualną oraz oświetleniową dla całego obwodu. Należy wykonać uproszczony projekt wykonawczy w oparciu o warunki wydane przez Z.E. Tauron dla każdego z obwodów podlegającego dogęszczeniu wraz z schematami jednokreskowymi, a następnie uzgodnić go z Z.E. Tauron oraz Inwestorem. Ze względu na fakt, iż planowane zadanie jest w obrębie zmodernizowanych już obwodów oświetleniowych na oprawy LED wykonanie zadanie nie przekroczy mocy łącznej określonej dla danego obwodu z punktu sterowania oświetleniem ulicznym. Dla tego zadania obowiązuje specyfikacja techniczna opraw LED uwzględniona w dokumentacji projektowej dla zadania 1.Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Lipie w obrębie miejscowości Parzymiechy dla 170 opraw oświetlenia. część 3: Zaprojektuj i wybuduj całkowicie nowe odcinki oświetlenia ( 10 kpl. obejmujących 67 słupów oświetleniowych i 3400 m linii kablowej) w oparciu o wcześniej przygotowany, kompletny projekt budowlany/wykonawczy z uzyskaniem wszystkich dokumentów formalnych, map geodezyjnych, uzgodnień oraz zgód na wykonawstwo. Realizację budowy oświetlenia na podstawie wcześniej przegotowanej, kompletnej dokumentacji projektowej polegającą na budowie nowej linii kablowej wraz z budową nowych słupów oświetleniowych i opraw LED, z przyłączeniem do funkcjonujących obwodów oświetleniowych, jeśli projekt wykonawczy uwzględni taką możliwość lub budowa nowej szafki sterowania oświetleniem ulicznym wraz z nowym punktem rozliczania energii i przyłączaniem do sieci energetycznej. Zamawiający koncepcyjnie przewiduje budowę oświetlenia jako linia kablowa z słupami betonowymi wirowanymi z wysięgnikiem rurowym 1,5m 5° zwieńczonym wytypowana oprawą LED. Przewiduje się budowę oświetlenia w odstępach pomiędzy kolejnymi słupami co około 50m w możliwie bliskim sąsiedztwie pasa drogi, tak aby nowo projektowane i budowane oświetlenie miało charakter drogowy.4.2. Szczegółowy zakres robót określa:1) Specyfikacja Warunków Zamówienia,2) Szczegółowy opis zamówienia3) Dokumentacja projektowa, na którą składają się:a) Schematy jednookresowe obwodów podlegających modernizacji,b) Obliczenia fotometrycznec) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,d) Przedmiar robót.Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.2. ppkt 2) lit a-c. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej w pkt 4.2 ppkt. 2) lit. a-c.4.3. Rozwiązania równoważne.W każdym przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z realizacją zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną.4.4. Gwarancja:Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia – stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 60 miesięcy (termin minimalny) do 120 miesięcy (termin maksymalny). Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.4.5. Ubezpieczenie:Zamawiający wymaga od Wykonawcy ubezpieczenia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w projekcie umowy - § 13 ust.1.4.6. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części ze względu na : a) Wykonawcy powielaliby koszty pośrednie prac, co wpływałoby na koszty inwestycji. W każdej z ofert częściowych Wykonawca musiałby założyć odrębną wycenę użycia tego samego rodzaju sprzętu, w sytuacji, w której, składając jedną ofertę, użycie sprzętu wyceniłby jednokrotnie. b) każdy z Wykonawców w cenę wliczyłby odrębne koszty polisy OC, co zwiększyłoby poziom wydatków Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach