Przetargi.pl
Poprawa brd na przejściu dla pieszych w ciągu DK 78 w Świerklańcu

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH ogłasza przetarg

 • Adres: 40-017 Katowice, Myśliwska 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH
  Myśliwska 5
  40-017 Katowice, woj. śląskie
  REGON: 01751157500050
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa brd na przejściu dla pieszych w ciągu DK 78 w Świerklańcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie (roboty budowlane) pn.: „Poprawa brd na przejściu dla pieszych w ciągu DK 78 w Świerklańcu”, realizowane w formule Projektuj i Buduj. Wykonawca ramach zamówienia, zobowiązany jest do: a)wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów i decyzji administracyjnych, stanowiących podstawę do rozpoczęcia robót,b) budowy oświetlenia dedykowanego na przejściu dla pieszych, c) budowy sygnalizacji świetlnej ostrzegawczej na przejściu dla pieszych wraz ze strefą przejściową, d)budowy dojścia dla pieszych po prawej stronie drogi, e) budowy peronu autobusowego po lewej stronie drogi, f) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu uwzględniającej nowe urządzenia, będące przedmiotem zamówienia. g) zapewnienia, na polecenie Zamawiającego, alternatywnego źródła zasilania w energię elektryczną dla budowanej infrastruktury w przypadku braku możliwości pozyskania docelowego źródła energii elektrycznej od Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na dzień odbioru ostatecznego prac, o których mowa w punktach b)-e) wraz z kosztami podłączenia do punktu przyłączeniowego zapewnionego przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Wykonawca zapewni dostarczenie energii elektrycznej z alternatywnego źródła do czasu podpięcia docelowego źródła zasilania, lecz nie dłużej niż przez okres wskazany w §3 ust. 1 pkt c) SWZ TOM II. Polecenie, o którym mowa wyżej, zostanie wydane przez Zamawiającego nie później niż w dniu odbioru częściowego Robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-11

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach