Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania ,,Przebudowa pomieszczeń w budynku Wydziału Elektrycznego - II etap"

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA ogłasza przetarg

 • Adres: 42-201 Częstochowa, ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 69
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3250236 , fax. 34 3250415
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
  ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 69
  42-201 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 34 3250236, fax. 34 3250415
  REGON: 000001643
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania ,,Przebudowa pomieszczeń w budynku Wydziału Elektrycznego - II etap"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania ,,Przebudowa pomieszczeń w budynku Wydziału Elektrycznego - II etap" zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zdolność techniczna lub zawodowaO udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że zapewni Inspektora Nadzoru, który posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-16

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach