Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji dla zadania: "Adaptacja budynku byłej Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Dąbrowskiego 18 na budynek mieszkalny"

MIASTO RUDA ŚLĄSKA ogłasza przetarg

 • Adres: 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32/2449094
 • Data zamieszczenia: 2022-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIASTO RUDA ŚLĄSKA
  Plac Jana Pawła II 6
  41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie
  tel. 32/2449094
  REGON: 000515840
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://rudaslaska.bip.info.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji dla zadania: "Adaptacja budynku byłej Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Dąbrowskiego 18 na budynek mieszkalny"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji dla zadania: „Adaptacja budynku byłej Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Dąbrowskiego 18 na budynek mieszkalny”.Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, projektem budowlanym, projektem technicznym oraz kompletem opinii, uzgodnień, warunków technicznych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ tj. opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) co najmniej: dwie prace projektowe polegające na wykonaniu dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy lub przebudowy budynku/ów o powierzchni całkowitej min. 500m2 każda.Pojęcia budowa, przebudowa, budynek należy rozumieć zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.). Przez powierzchnię całkowitą budynku rozumie się sumę powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji danego budynku. Powierzchnię całkowitą budynku określa się zgodnie z normą PN-ISO 9836:1977 lub normą równoważną.Uwaga: Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy), co oznacza możliwość sumowania zasobów w tym zakresie.Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać usługę, w wykonaniu której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności:- architektonicznej,- konstrukcyjno-budowlanej,- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:o cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,o elektrycznych i elektroenergetycznych,- inżynieryjnej:o drogowejlub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1117),lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.), tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniają wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-16

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach