Przetargi.pl
Dobudowa budynku kuchni dla ZS w Dąbrowie Chełmińskiej, oraz budowa 3 wind dla szkół podstawowych w miejscowościach Czarże, Dąbrowa Chełmińska i Ostromecko

Gmina Dąbrowa Chełmińska ogłasza przetarg

 • Adres: 86-070 Dąbrowa Chełmińska, Bydgoska 21
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523816005 , fax. 523816290
 • Data zamieszczenia: 2024-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dąbrowa Chełmińska
  Bydgoska 21
  86-070 Dąbrowa Chełmińska, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523816005, fax. 523816290
  REGON: 092350642
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.dabrowachelminska.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dobudowa budynku kuchni dla ZS w Dąbrowie Chełmińskiej, oraz budowa 3 wind dla szkół podstawowych w miejscowościach Czarże, Dąbrowa Chełmińska i Ostromecko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Dobudowa budynku kuchni dla ZS w Dąbrowie Chełmińskiej, oraz budowa 3 wind dla szkół podstawowych w miejscowościach Czarże, Dąbrowa Chełmińska i Ostromecko”.Zakres prac do wykonania wskazuje szczegółowo dokumentacja projektowa w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych załączonych do dokumentacji projektowej.Na zakres prac składa się m. in.:1. W ramach dobudowy budynku kuchni do istniejącego budynku dydaktycznego w Dąbrowie Chełmińskiej:- kompleksowa dobudowa budynku z wszystkimi branżami, łącznie z wykończeniem pod klucz,- wykonanie instalacji fotowoltaicznej,- wyposażenie kuchni,- wykonanie prac brukarskich na zewnątrz, - przełożenie części istniejących utwardzeń aby uzyskać odpowiednie spadki i odprowadzić wodę deszczową,- przebudowa rowu melioracyjnego.2. Kompleksowa budowa trzech wind na potrzeby szkół w miejscowościach Czarże, Dąbrowa Chełmińska i Ostromecko wraz z kompletną dokumentacją, uruchomieniem i odbiorami UDT.Zamawiający informuje, że powoła Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.Zamawiający informuje, iż rozliczenie z wykonawcą będzie się odbywało ryczałtowo. Sposób w jaki będą się odbyły płatności został określony we wzorcu umownym.Inwestorem jest Gmina Dabrowa Chełmińska.Podczas wykonywania robót należy uwzględnić warunki czynników uzgadniających i opiniujących.Zamawiający nie wymaga sporządzenia kosztorysów ofertowych. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.Wybudowana infrastruktura musi spełniać wymagania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 poz. 2240 z późn. zm.).Inwestycja pn: „Dobudowa budynku kuchni dla ZS w Dąbrowie Chełmińskiej, oraz budowa 3 wind dla szkół podstawowych w miejscowościach Czarże, Dąbrowa Chełmińska i Ostromecko” jest współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert..3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 240 i 641).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto:Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział w Dąbrowie Chełmińskiej nr rachunku47 8142 1017 0003 5842 2000 0001 z dopiskiem „Wadium – znak sprawy 271.10.2024”UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Dąbrowa Chełmińska;7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona .7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:zdolności technicznej lub zawodowej:a) Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie w postaci wykonania jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, lub/i dobudowie, lub/i rozbudowie budynku użyteczności publicznej o wartości zamówienia nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto. Przedmiotowe zamówienie powinno zostać ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert.b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:- budowlanej, pełniącej jednocześnie obowiązki kierownika budowy.Wyżej wymieniona osoba powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.), oraz aktami wykonawczymi, lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach, na zasadach określnych w art. 12a uPb.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-08-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach