Przetargi.pl
2024/ Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W BYDGOSZCZY ogłasza przetarg

 • Adres: 85-485 Bydgoszcz, ul. Rajska 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W BYDGOSZCZY
  ul. Rajska 1
  85-485 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 000179269
 • Adres strony internetowej zamawiającego: oodz.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  2024/ Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Produkty żywnościowe sypkie i przetworyMięso zwierząt rzeźnych oraz wędlinPieczywo i wyroby cukierniczeDrób i wyroby drobiarskieRyby i przetwory rybneJaja świeżeMrożonki warzywne i owocoweMleko i nabiałWarzywa i owoce świeże
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-08-19

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach