Przetargi.pl
Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński - droga na Brzuchowo.

Gmina Kamień Krajeński ogłasza przetarg

 • Adres: 89-430 Kamień Krajeński, Plac Odrodzenia
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kamień Krajeński
  Plac Odrodzenia
  89-430 Kamień Krajeński, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 092350932
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński - droga na Brzuchowo.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński – droga na Brzuchowo”, zgodnie z projektem budowlanym i SWZ.Inwestycja polega na: - przebudowie istniejącej nawierzchni z kruszywa poprzez wykonanie jezdni bitumicznej;- przebudowa zjazdów; - wykonanie poboczy z kruszywa. Podstawowe parametry jezdni:- droga gminna nr 020112C (Kamień Krajeński – Płocicz),- droga klasy D, kategoria KR 1,- szerokość jezdni –5,0 m,- szerokość zjazdów – zgodnie z PZT,- szerokość pobocza –do 0,75 m,- spadek poprzeczny jezdni – jednostronny lub dwustronny zgodnie z PZT,- spadek poprzeczny pobocza - 6,0%,- długość proj. przebudowywanej drogi – 991.36 mb,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach