Przetargi.pl
Demontaż, załadunek, wywóz i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji oraz pionów kanalizacji deszczowej obiektów budowlanych stanowiących własność spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych oraz załadunek, wywóz i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych

Gmina Kielce ogłasza przetarg

 • Adres: 25-303 Kielce, Rynek
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3676417, , fax. 41 3442763
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kielce
  Rynek 1
  25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3676417, , fax. 41 3442763
  REGON: 29100934300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.kielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Demontaż, załadunek, wywóz i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji oraz pionów kanalizacji deszczowej obiektów budowlanych stanowiących własność spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych oraz załadunek, wywóz i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż, załadunek, wywóz i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji oraz pionów kanalizacji deszczowej obiektów budowlanych stanowiących własność spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych oraz załadunek, wywóz i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych. 2. Przewidywana ilość do 26 000,00 m2 wyrobów zawierających azbest należących do osób fizycznych oraz do 3 350,00 m2 wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych i elewacji budynków i do 300,00 mb pionów kanalizacji deszczowej należących do spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, w tym: a) demontaż, załadunek, wywóz i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji obiektów budowlanych stanowiących własność spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych w ilości nie większej niż 3 350 m2 (50,25 Mg*), Wykonawca przystępując do demontażu pokryć dachowych i elewacji budynków winien zdemontować również stare docieplenie z wełny mineralnej ewentualnie konstrukcję drewnianą, do której zamocowano płyty, które z tytułu styczności z płytami zawierającymi azbest, może nim być skażone. b) załadunek, wywóz i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych w ilości nie więcej niż 26 000 m2 (390,00 Mg*) c) demontaż, załadunek, wywóz i unieszkodliwianie rur azbestowo-cementowych wody opadowej obiektów budowlanych stanowiących piony kanalizacji deszczowej w ilości do 300 mb (12,00 Mg*) należących do spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych. [*Przyjęto zgodnie z założeniami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, że 1m2 płyty azbestowo cementowej waży 15 kg, natomiast 1 mb rur z pionów kanalizacji 40 kg] 3. Szczegółowy zakres i sposób realizacji zamówienia określa SIWZ i wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90650000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane przez Wykonawcę, który jest wpisany do "Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami", o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 701, ze zmianami/ - w zakresie transportu odpadów zawierających azbest o kodach 17 06 01 i 17 06 05.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Propozycja treści oświadczenia zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne wraz z informacją z otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.Dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności: ‐odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika; ‐w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; 3. Zobowiązanie wymagane postanowieniami rozdz. X pkt 2 SIWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy); 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach