Przetargi.pl
Usługa przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia w zakresie UAVO VLOS, UAVO BVLOS, UAVO MTOM25 dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Politechnika Świętokrzyska ogłasza przetarg

 • Adres: 25-314 Kielce, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 424 150 , fax. 041 3443874,041 3424140
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Świętokrzyska
  Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
  25-314 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 424 150, fax. 041 3443874,041 3424140
  REGON: 16950000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.tu.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia w zakresie UAVO VLOS, UAVO BVLOS, UAVO MTOM25 dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w zakresie: UAVO VLOS, UAVO BVLOS, UAVO MTOM25 – w wymiarze maksymalnie 10 dni / 8 godzin dzienne, dla 3 osób – pracowników WMiBM Politechniki Świętokrzyskiej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza realizacji przedmiotu zamówienia w częściach. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:  zapewnienia uczestnikom kursu właściwych badań lekarskich,  zapewnienia uczestnikom kursu profesjonalnego sprzętu do ćwiczeń praktycznych,  przeprowadzenia pisemnego testu na zakończenie zajęć potwierdzających nabycie nowych kompetencji, Na podstawie wyników testu Wykonawca wyda zaświadczenie o ukończeniu zajęć przez Uczestnika,  dopełnienia wszelkich formalności, w tym opłat związanych z ubezpieczeniem OC i NNW uczestników kursu, wykonania opłaty na konto ULC związanej z wydaniem świadectwa kwalifikacji oraz wysłaniem wymaganych dokumentów do Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego,  dostarczenia uczestnikom kursu, którzy zaliczyli egzamin teoretyczny i praktyczny świadectwa kwalifikacji wystawionego przez ULC nie później niż miesiąc po ukończeniu kursu,  pokrycia wszystkich kosztów związanych z dojazdem Wykonawcy na miejsce kursu, zakwaterowania i posiłków,  wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym terminu zajęć (w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 ÷ 15:30),  przygotowania i przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu (zgodnie z terminem wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia): a) programu obejmującego treści tematyczne odpowiednie do poziomu prowadzonych szkoleń, b) treści i formy materiałów edukacyjnych dla słuchaczy  dyspozycyjności w godzinach prowadzenia szkoleń  prowadzenia szkoleń w formie zgodnej z programem  nieodpłatnego dostarczenia Zamawiającemu następujących dokumentów: • imienne zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia przez jego uczestników, zaświadczenia powinny być dostarczone w formie wydrukowanej w ostatnim dniu szkolenia; • dla uczestników szkolenia, którzy osiągną pozytywny wynik egzaminu certyfikującego - imienne certyfikaty, które powinny być dostarczone w formie papierowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa wraz z ofertą: oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 do SIWZ. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia w postępowaniu Wykonawca składa wraz z ofertą: oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamieszcza o tych podmiotach informacje w oświadczeniach. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza o podwykonawcach informację w oświadczeniu. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów: a/ pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji zasobów na potrzeby realizacji, b/ dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, c/ dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach