Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie kompleksowej usługi pralniczej bielizny ogólnoszpitalnej dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-375 Kielce, Wojska Polskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3493500, 3493521, , fax. 413 493 505
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
  Wojska Polskiego 51
  25-375 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3493500, 3493521, , fax. 413 493 505
  REGON: 290391139
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zozmswiakielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie kompleksowej usługi pralniczej bielizny ogólnoszpitalnej dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług w zakresie kompleksowej usługi pralniczej bielizny ogólnoszpitalnej dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem asortymentu, ilości oraz wymagań jakościowych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4. Wypełniony załącznik nr 4 należy dołączyć do oferty. Pralnia musi spełniać wymogi normy PN-EN 14065:2005 w zakresie analizy ryzyka i kontroli skażenia biologicznego – RABC lub równoważny i wyposażoną w barierę higieniczną, przystosowaną do prania bielizny szpitalnej. Obowiązkiem Wykonawcy jest posiadanie wdrożonego i certyfikowanego systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 w zakresie świadczenia usług prania i dezynfekcji lub równoważnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach