Przetargi.pl
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Mirzec w okresie od 01.05.2020r. do 30.04.2021r.

Gmina Mirzec ogłasza przetarg

 • Adres: 27-220 Mirzec, Mirzec Stary
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 412 713 033 , fax. 412 713 033
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mirzec
  Mirzec Stary 9
  27-220 Mirzec, woj. świętokrzyskie
  tel. 412 713 033, fax. 412 713 033
  REGON: 29101033000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ugmirzec.sisco.info

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Mirzec w okresie od 01.05.2020r. do 30.04.2021r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Mirzec. W przypadku powstania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej PSZOK) na terenie Gminy Mirzec, przedmiot zamówienia obejmował będzie również odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z tego punktu. Odbiorem zostaną objęte: odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne), odpady komunalne zbierane w sposób selektywny "u źródła" z podziałem na frakcje: papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, bioodpady, popiół, odpady wielkogabarytowe, które ze względu na swój rozmiar nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach i/lub workach na odpady, np. stare meble, , dywany, wykładziny itp.,zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, m.in. lodówki, pralki, telewizory itp.,odpady niebezpieczne m.in. farby, lakiery, opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach, świetlówki, baterie i akumulatory, przeterminowane leki, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe m.in.: okna, papa, styropian i wełna mineralna, gruz W przypadku powstania PSZOK odbiorem zostaną objęte: odpady komunalne zbierane w sposób selektywny z podziałem na frakcje: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, m.in.: papa, styropian i wełna mineralna, gruz, okna odpady niebezpieczne, m.in.: farby, lakiery, opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach, świetlówki, zużyte baterie i akumulatory, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, przeterminowane leki i chemikalia, bioodpady tekstylia i odzież 2. Dane dotyczące Gminy Mirzec, istotne z punktu widzenia zamówienia: Liczba mieszkańców gminy Mirzec obliczona na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w poszczególnych miejscowościach na dzień 01.02.2020r. : 7234, 3. Przewidywana ilość nieruchomości do obsługi obejmuje 1973 gospodarstwa domowe. Liczba sołectw: 10 Szczegółowy zakres został określony w SIWZ rozdział 3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Mirzec, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, 2. posiadanie wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałka województwa o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach- w zakresie transportu odpadów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) kopię zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej, b) kopię zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - w zakresie transportu odpadów

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach