Przetargi.pl
„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pacanów”

Gmina Pacanów ogłasza przetarg

 • Adres: 28-133 Pacanów, Rynek
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3765403 , fax. 41 3765980
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pacanów
  Rynek
  28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3765403, fax. 41 3765980
  REGON: 291010547
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ug.pacanow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pacanów”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pacanów.2. Usługa polega na wykonaniu następującego zakresu prac:1) Demontaż, pakowanie, transport i utylizacja na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo-cementowych (falistych i płaskich) z dachów budynków na terenie Gminy Pacanów w ilości szacunkowej 1600 m2 o wadze ok. 24 Mg,2) Pakowanie, transport i utylizacja na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo-cementowych (falistych i płaskich) zdeponowanych na posesjach na terenie Gminy Pacanów w ilości szacunkowej 23 733 m2 o wadze ok. 356 Mg.przy założeniu, że 1 m2 pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych waży ok. 15 kg.3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi usuwania wyrobów zawierających azbest.4. Wykonawca zdeponuje zebrane odpady na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.5. Wykonawca przetransportuje zebrane odpady zawierające azbest na przystosowane do tego celu składowisko odpadów celem unieszkodliwienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.6. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i własnym staraniem do ustalenia terminu demontażu/odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości u którego mają być wykonane prace. Uzgodniony termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż termin zakończenia robót. 7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w sposób rzetelny, bezpieczny dla ludzi i środowiska w sposób minimalizujący emisję pyłu azbestowego do środowiska – zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa. 8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zdarzeń i wypadków a także koszty ewentualnych zniszczeń spowodowanych na szkodę Zamawiającego i osób trzecich, których dopuścił się podczas wykonania usługi. 9. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia zaplecze do wykonania prac, o ile takie będzie niezbędne oraz organizuje wykonanie usługi przy zachowaniu wszelkich przepisów prawa budowlanego, bhp oraz zasad postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. 10. Wykonawca staje się posiadaczem i wytwórcą odpadów zawierających azbest powstałych w wyniku prowadzenia prac objętych niniejszym zamówieniem.11. Podane ilości wyrobów zawierających azbest są wielkościami orientacyjnymi – Zamawiający oszacował je na podstawie złożonych wniosków przez mieszkańców i przeprowadzonej weryfikacji w terenie przez pracowników UMiG Pacanów.12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia w związku z planowanym dofinansowaniem zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach. Podstawą faktycznego rozliczenia będą protokoły odbioru odpadów podpisane przez Wykonawcę i właściciela nieruchomości, z której usuwane są odpady, oraz karty przekazania odpadów na składowisko odpadów. 13. W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy podaną szacunkowo ilością wyrobów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia, a ilością udokumentowaną faktycznie usuniętych wyrobów zawierających azbest, Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Rzeczywista wartość umowy zostanie ustalona na podstawie protokołów odbioru wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pacanów i nie będzie mniejsza niż 30% wartości ustalonej pierwotnie w umowie.14. Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za faktycznie wykonaną usługę zgodnie z zaoferowaną ceną. 15. Wykonawca przedłoży wygenerowane potwierdzenia wystawienia kart przekazania odpadów w systemie BDO wraz z wykazem wykonanych usług (wykazem posesji i ilości unieszkodliwionych odpadów, z których przekazano odpady, protokołami odbioru o których mowa w pkt wyżej oraz oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia terenu z azbestu), przy czym dla każdej nieruchomości sporządzony zostanie odrębny wykaz. Karty przekazania odpadów muszą być dostarczone Zamawiającemu przed przekazaniem protokołu odbioru końcowego zadania.16. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia. Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się co do prawidłowości i kompletności Oferty, która powinna pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko to co może być konieczne dla właściwego wykonania zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90650000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100)2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. 30 września 2022 r. godz. 09.00, i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 58 8517 0007 0040 0400 0172 0020 z adnotacją: „Wadium – nr sprawy: RK.271.1.2022”. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Zamawiający uzna je za wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2–4, Wykonawca przekazuje zamawiającemu wraz z ofertą oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 PZP dotyczących:1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane przez Wykonawcę wpisanego do prowadzonego przez Marszałka Województwa rejestru podmiotów, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, ze zm), w zakresie wytwarzania i transportu wyrobów zawierających azbest o kodach odpadów 17 06 01* i 17 06 05* w wyniku świadczenia usług (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach