Przetargi.pl
„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach gminy Pacanów leżących w zlewni oczyszczalni ścieków w m. Słupia.”

Gmina Pacanów ogłasza przetarg

 • Adres: 28-133 Pacanów, Rynek
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3765403 , fax. 41 3765980
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pacanów
  Rynek
  28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3765403, fax. 41 3765980
  REGON: 291010547
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach gminy Pacanów leżących w zlewni oczyszczalni ścieków w m. Słupia.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach gminy Pacanów leżących w zlewni oczyszczalni ścieków w m. Słupia.”2. Celem realizacji w/w zadania jest uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w kilku miejscowościach gminy Pacanów położonych bezpośrednio w zlewni gminnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w m. Słupia. Zakres zamówienia obejmuje kompleksową budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z przepompowniami ścieków i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach Słupia, Karsy Duże, Książnice z podziałem na następujące zadania:Zadanie nr 1. - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowości Karsy Duże – etap I”.Zakres robót obejmuje kompleksową budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym z przepompownią ścieków wraz z jej niezbędną infrastrukturą techniczną (instalacja elektryczna zasilająca wlz, szafa sterownicza, słup oświetleniowy, zjazd z drogi publicznej), przebudową gazociągu w miejscowości Karsy Duże. Kanalizacja sanitarna będąca przedmiotem zamówienia zaprojektowana została na działkach prywatnych oraz w granicach pasów drogowych dróg publicznych i wewnętrznych. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie głównej sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami bocznymi zakończonymi studzienkami tworzywowymi umożliwiającymi podłączenie poszczególnych posesji zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wpięcie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nastąpi do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia. Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowana została z rur PVC-U lite min. SN8 o połączeniach kielichowych Dz 200, Dz160 mm. Sieć kanalizacji sanitarnej uzbrojona w studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych Pe i PP o średnicach 1000, 800 i 625 mm oraz studzienki inspekcyjne dn 400. Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej projektowana z materiału Pe 100 Sdr17 PEHD Dz 90. Przewiduje się uzbrojenie sieci kanalizacji ciśnieniowej w studnie czyszczakowe dn 1000. W miejscach realizacji metodami bezwykopowymi sieć kanalizacji sanitarnej, wzl należy wykonać rurami przewiertowymi ochronnymi rurami Pe Dz 355, 280 Sdr 11 oraz SRS 160 (dla wlz). Integralną częścią zamówienia jest budowa sieciowej przepompowni ścieków. Ponadto zakres zamówienia obejmuje także przebudowę gazociągu dn 50 stalowego ś/c na odcinku ok. 35,4 m. Gazociąg został zaprojektowany z rur PE 100 SDR 11 Dz.63 mm. Połączenie z istniejącym gazociągiem stalowym dn 50 z wykorzystaniem przejść rurowych PE/stal. Zadanie nr 2. - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Słupia – etap II”. Zakres robót obejmuje kompleksową budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym z jedną sieciową oraz trzema indywidualnymi przydomowymi przepompowniami ścieków w miejscowości Słupia. Kanalizacja sanitarna będąca przedmiotem zamówienia zaprojektowana została na działkach prywatnych oraz w granicach pasów drogowych dróg publicznych i wewnętrznych. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie głównej sieci kanalizacyjnej wraz odgałęzieniami bocznymi zakończonymi studzienkami tworzywowymi umożliwiającymi podłączenie poszczególnych posesji zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wpięcie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nastąpi do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia oraz Pacanów ul. Karska.Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowana została z rur PVC-U lite min. SN8 o połączeniach kielichowych Dz 200, Dz160 mm. W miejscach realizacji metodami bezwykopowymi rurami przewodowymi Pe 100 Dz 225, Dz 180 Sdr17 dla kanalizacji grawitacyjnej oraz Pe 100RC dla ciśnieniowej.Sieć kanalizacji sanitarnej uzbrojona w studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych Pe i PP o średnicach 1000, 800 i 625mm oraz studzienki inspekcyjne dn 400. Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej projektowana z materiału Pe 100 Sdr17 PEHD Dz 90mm, Dz 63mm, Dz 40mm. Przewiduje się uzbrojenie sieci kanalizacji ciśnieniowej w studnie czyszczakowe dn 1000-1500 oraz miejscowo w armaturę do czyszczenia przewodów. Integralną częścią zamówienia jest budowa jednej sieciowej przepompowni ścieków.Zgodnie z dokumentacja projektową przepompownia będzie zlokalizowana na wydzielonym terenie. W związku z powyższym przewidziano wykonanie utwardzenia wydzielonego terenu przepompowni, ogrodzenie terenu z bramą wjazdową, wykonanie zasilania, oświetlenia oraz zjazdu z drogi publicznej. Ponadto zakres zamówienia obejmuje także wykonanie trzech indywidualnych przydomowych przepompowni ścieków o średnicy 800 mm oraz dwie przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków.Zakres zamówienia nie obejmuje realizacji odcinka kanalizacji PE 90 od studzienki S 91 pod drogami krajowymi nr 73 i nr 79 którego realizację Zamawiający przewiduje w ramach odrębnego zamówienia.Zadanie nr 3. - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną miejscowości Książnice – etap I”.Zakres robót obejmuje kompleksową budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym z dwoma sieciowymi oraz dwoma indywidualnymi przepompowniami ścieków w miejscowości Książnice. Kanalizacja sanitarna będąca przedmiotem zamówienia zaprojektowana została na działkach prywatnych oraz w granicach pasów drogowych dróg publicznych i wewnętrznych. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie głównej sieci kanalizacyjnej wraz odgałęzieniami bocznymi zakończonymi studzienkami tworzywowymi umożliwiającymi podłączenie poszczególnych posesji zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wpięcie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nastąpi do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Książnickiej w miejscowości Pacanów. Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowana została z rur PVC-U lite min. SN8 o połączeniach kielichowych Dz 200, Dz160 mm. W miejscach realizacji metodami bezwykopowymi rurami przewodowymi Pe 100 Dz 225, Dz 180 Sdr17 dla kanalizacji grawitacyjnej oraz Pe 100RC dla ciśnieniowej.Sieć kanalizacji sanitarnej uzbrojona w studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych Pe i PP o średnicach 1000, 800 i 625mm oraz studzienki inspekcyjne dn 400. Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej projektowana z materiału Pe 100 Sdr17 PEHD Dz 90mm, Dz 110mm , Dz 40mm. Przewiduje się uzbrojenie sieci kanalizacji ciśnieniowej w studnie czyszczakowe dn 1000-1500 oraz miejscowo w armaturę do czyszczenia przewodów. Integralną częścią zamówienia jest budowa dwóch sieciowych przepompowni ścieków. Ponadto zakres zamówienia obejmuje także wykonanie dwóch indywidualnych przydomowych przepompowni ścieków o średnicy 800 mm.Zadanie nr 4. - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną miejscowości Książnice – etap II”.Zakres robót obejmuje kompleksową budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym z dwoma sieciowymi przepompowniami ścieków w miejscowości Książnice. Kanalizacja sanitarna będąca przedmiotem zamówienia zaprojektowana została na działkach prywatnych oraz w granicach pasów drogowych dróg publicznych i wewnętrznych. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie głównej sieci kanalizacyjnej wraz odgałęzieniami bocznymi zakończonymi studzienkami tworzywowymi umożliwiającymi podłączenie poszczególnych posesji zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wpięcie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nastąpi do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Książnice – etap I. Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowana została z rur PVC-U lite min. SN8 o połączeniach kielichowych Dz 200, Dz160 mm. W miejscach realizacji metodami bezwykopowymi rurami przewodowymi Pe 100 Dz 225, Dz 180 Sdr17 dla kanalizacji grawitacyjnej oraz Pe 100RC dla ciśnieniowej. Sieć kanalizacji sanitarnej uzbrojona w studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych Pe i PP o średnicach 1000, 800 i 625mm oraz studzienki inspekcyjne dn 400. Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej projektowana z materiału Pe 100 Sdr17 PEHD Dz 90mm, Dz 110mm , Dz 40mm. Przewiduje się uzbrojenie sieci kanalizacji ciśnieniowej w studnie czyszczakowe dn 1000-1500 oraz miejscowo w armaturę do czyszczenia przewodów.Integralną częścią zamówienia jest budowa dwóch sieciowych przepompowni ścieków oraz trzech indywidualnych przydomowych przepompowni ścieków.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ oraz załączniki do niej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach