Przetargi.pl
Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia - Budowa wieży widokowej na Czerńcu

Miasto Gmina Międzylesie ogłasza przetarg

 • Adres: 57-530 Międzylesie, pl. Wolności
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 126 327 , fax. 748 126 126
 • Data zamieszczenia: 2019-04-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Gmina Międzylesie
  pl. Wolności 1
  57-530 Międzylesie, woj. dolnośląskie
  tel. 748 126 327, fax. 748 126 126
  REGON: 53062000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzylesie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia - Budowa wieży widokowej na Czerńcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa o konstrukcji drewnianej wieży widokowej na działce leśnej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 278/153, obręb Niemojów, gmina Międzylesie, Powiat Kłodzki, woj. dolnośląskie, położonej na górze Czerniec w paśmie Gór Bystrzyckich w południowo-zachodniej części Kotliny Kłodzkiej. Parametry wieży : - powierzchnia zabudowy: 38,0 m2 - wymiary rzutu podstawy w osiach podpór: 6,0m x 6,0m - wysokość górnej platformy widokowej: 19,40m - wysokość całkowita: 23,40m Wieża w formie ostrosłupa foremnego na podstawie kwadratu o bokach długości 6,0m w osiach, wyposażona w dwie platformy widokowe, ośmioboczne mieszczące się w obrysie podstawy 6x6m. Platforma dolna na wysokości +9,60m, platforma górna na wysokości +19,40m. Pomost platformy z bali o grub. 50mm mocowanych bezpośrednio do belek rygli (okrąglaków) konstrukcji nośnej. Wieża zwieńczona jest dachem z blachy cynkowo-tytanowej w kształcie ostrosłupa o podstawie ośmioboku podobnego do płyty platform z wysuniętym okapem poza ich obrys o 60 cm, w każdą stronę. Dostęp do platform widokowych zapewniają schody drewniane jednobiegowe o szerokości w świetle belek policzkowych b = 100 cm. Z uwagi na zwężający się ku górze przekrój poziomy wieży zaprojektowano 7-typów biegów o zróżnicowanej ilości stopni . W każdym biegu występują jednakowe stopnie o wysokości 20cm i szerokości 27cm (ze wsunięciem 3cm). Na wieży projektuje się tylko instalację odgromową. Nie przewiduje się na wieży innych instancji elektrycznych. Jeżeli zostanie wykonana modernizacja lub przebudowa konstrukcji, a w szczególności wyposażenie wieży w inne instalacje elektryczne (np. oświetlenie) należy dostosować instalację odgromową do nowych warunków eksploatacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt budowalny stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ. 2. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy. Do dodatkowych obowiązków Wykonawcy należą wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowania placu budowy, zaplecza budowy. 2.1. Zamawiający wymaga , by na przedmiotowe roboty budowlane Wykonawca udzielił min. 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi. 2.2. Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę (na własny koszt) oględzin miejsca, w którym nastąpi realizacja przedmiotu zamówienia i jego otoczenia i zaleca szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją techniczną. 2.3. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych . Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne; jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Wszelkie "produkty" pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. Tam gdzie w przedmiarze robót przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, że dostarczane przez niego artykuły spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, w związku z czym musi złożyć z ofertą szczegółową specyfikację oferowanego asortymentu celem potwierdzenia zgodności z niniejszą specyfikacją, tak aby Zamawiający mógł stwierdzić czy przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia kategorie równoważności. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy nie mają na celu naruszenia art. 29 i7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § l ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku -Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108) tj.: wykonujących czynności w zakresie: robót ogólnobudowlanych. 3.1. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. 3.1.1. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, wskazane w ust. l (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. l) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku r. ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000), tj. w szczególności bez adresów, m PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 3.1.2. Za niewywiązanie się przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z obowiązku przedłożenia kopii umowy/umów o pracę potwierdzającej /cych zatrudnienie osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności na podstawie umowy o pracę polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § l ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U . z 2018 roku, poz. 108 z późn. zm.), oraz niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników wykonujących czynności na podstawie urnowy o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: l) za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę określonego w ust. 3 pkt l zawartych z osobami, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia w wysokości 50,00 zł, za każdy dzień zwłoki i każdy stwierdzony przypadek. Nałożenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od złożenia wymaganych dokumentów; 2) za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego kopii umowy/umów o pracę potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę określonych w ust. 3 pkt 2 umowy - w wysokości l 00,00 zł za każdy dzień opóźnienia za każdy przypadek liczony od osoby. Nałożenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od złożenia wymaganych dokumentów, 3.1.3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę łub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Jeśli wadium jest wnoszone w formie przelewu na rachunek bankowy, musi znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnosić przelewem na konto Zamawiającego, Bank Spółdzielczy Kłodzko o/Bystrzyca Kłodzka Nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004. Do oferty należy załączyć kopię przelewu 4. Wadium wpłacone na konto Zamawiającego powinno mieć adnotację – „wadium – budowa wieży na Czerńcu”. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 6.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 6.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 6.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Zamawiający zwraca wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy Pzp. 8. Jeżeli Wykonawca nie zabezpieczy oferty wadium lub wadium zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy to oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 9. Jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp to oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 10. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa powyżej w ust. 2 pkt 2.2-2.5 Wykonawca składa wraz z ofertą. Uwaga! Zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Niedopuszczalne jest wpłacanie wadium gotówką w banku zapewniającym bankową obsługę budżetu gminy Międzylesie. Wpłata gotówkowa nie spełnia wymogu ustawy Prawo zamówień publicznych – art. 45 ust.7 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Dokumenty składane wraz z ofertą. 1) Do formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące załączniki do SWZ (załącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ ). Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia o których mowa w pkt 1). niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zmówienie. Oświadczenia te mają potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3) Na żądanie Zamawiającego wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenia o których mowa w pkt 1). 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - składa także oświadczenia o których mowa w pkt 1) dotyczące tych podmiotów (zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1). 5) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę. 6) Kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 7) W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 3. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę po terminie składania ofert: 1) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach