Przetargi.pl
Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie gadżetów promujących Wrocław

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia ogłasza przetarg

 • Adres: 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7779230, 7779231 , fax. 717 779 229
 • Data zamieszczenia: 2019-04-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
  pl. Nowy Targ 42377
  50-141 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7779230, 7779231, fax. 717 779 229
  REGON: 10946700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie gadżetów promujących Wrocław
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania: Zadanie nr 1 – obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie artykułów papierniczych i piśmiennych, Zadanie nr 2 – obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie artykułów tekstylnych Zadanie nr 3 – obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie upominków reklamowych Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego przekazanych drogą elektroniczną (e-mailem). Odbiór przedmiotu umowy będzie dokumentowany protokołami zdawczo-odbiorczymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe warunki realizacji zamówienia przedstawione zostały w: Projekcie umowy oraz załącznikach nr 1a), 1b), 1c) do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w następującej wysokości: Zadanie nr 1 – 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych i 00/100) Zadanie nr 2 – 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100) Zadanie nr 3 – 3.800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych i 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest do przekazania w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego (http://bip.um.wroc.pl//przetargi) informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez dodatkowego wezwania - oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić wraz z ww. oświadczeniem dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. W przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty w ramach niniejszego postępowania złożenie ww. oświadczenia nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach