Przetargi.pl
Cykliczna dostawa pieczywa na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na II półrocze 2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 777 800 , fax. 322 777 802
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  ul. 3 Maja 16
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 322 777 800, fax. 322 777 802
  REGON: 34534810000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Cykliczna dostawa pieczywa na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na II półrocze 2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy realizowane będą częściami na podstawie indywidualnych zleceń Zamawiającego w terminie wskazanym w ofercie w okresie trwania umowy lub do dnia wcześniejszego wyczerpania ich wartości. Zamawiający przewiduje dostawy pieczywa trzy razy w tygodniu zgodnie z harmonogramem dostaw (przykładowy harmonogram stanowi załącznik nr 8 do SIWZ) oraz według dodatkowych, nie wynikających z harmonogramu zamówień przesłanych faksem lub pocztą elektroniczną. Każda dodatkowa dostawa będzie odbywała się w terminie wskazanym przez wybranego wykonawcę w ofercie z zastrzeżeniem że termin ten nie może być dłuższy niż 6 dni od dnia złożenia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu dostaw po wcześniejszym uzgodnieniu tych zmian. Zmiana harmonogramu nie wymaga wprowadzenia aneksu do umowy. Zamawiający przewiduje dostawę pieczywa do ok. 4 placówek realizujących projekt „DROGOWSKAZ” oraz do następujących placówek MOPR: Dom Noclegowy, siedziba główna MOPR, ok. 5 świetlic środowiskowych. Dostawa do wszystkich świetlic przeprowadzana będzie tego samego dnia w godz. od 7.00 do 10.00. Liczba podanych placówek jest orientacyjna i może się nieznacznie zmienić w przypadku wystąpienia zmian organizacyjnych MOPR. Każdorazowo wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania dostarczanej żywności pracownikowi zamawiającego lub do pozostawienia jej w miejscu wskazanym przez pracownika zamawiającego. Zabrania się pozostawiania żywności bez odbioru. Wykonawca będzie dostarczał towar na adresy jednostek MOPR wskazane przez Zamawiającego w składanych zamówieniach. Wszystkie wskazane powyżej placówki znajdują się na terenie miasta Zabrze. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji swoich jednostek w trakcie trwania umowy z zastrzeżeniem, iż będzie to nadal teren miasta Zabrze. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania zamówionych produktów do siedziby Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt. Transport towaru musi odbywać się specjalistycznym środkiem transportu dostosowanym do przewozu artykułów spożywczych. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć ilości zrealizowanych dostaw w związku z czym nie daje gwarancji wykorzystania 100% wartości każdej z umów. Ostateczna wartość umów będzie wynikać z rzeczywistych zleconych i zrealizowanych dostaw. Ze względu na wyjątkową sytuację Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby składanych zamówień lub całkowity brak zamówień. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności koszty: transportu, rozładunku, ubezpieczenia na czas transportu, odbioru reklamowanych artykułów i ich wymiany na świeże. Ceny poszczególnych produktów w trakcie trwania umów uznaje się za stałe. Wykonawca zobowiązany jest wystawić i dostarczyć faktury VAT zgodne pod względem ilościowym i jakościowym z wykonaną dostawą. Wykonawca zobowiązuje się wystawienia osobnych faktur VAT (rozpisanych według zleceń Zamawiającego) na poszczególne placówki zgodnie z indywidualnymi zleceniami zamawiającego. Termin płatności za wszystkie dostarczone artykuły – do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy pozycjami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do SIWZ pod warunkiem nieprzekroczenia ogólnej wartości umowy. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu towaru w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego jego złej jakości lub niezgodności z zamówieniem, potwierdzonej pisemną notatką pracownika Zamawiającego oraz natychmiastowej wymiany towaru w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego złej jakości lub niezgodności z zamówieniem. Zamawiający dopuszcza dostarczanie produktów w opakowaniach o innej wielkości lub gramaturze niż te określone w niniejszym postępowaniu pod warunkiem zachowania zasady proporcjonalności ceny zawartej w ofercie. Zamawiający dopuszcza zmianę asortymentu po dokonaniu dodatkowej wyceny pod warunkiem zachowania maksymalnej wartości umowy. W przypadku wycofania z produkcji lub braku dostępności na rynku określonego artykułu spożywczego spowodowanego czynnikami niezależnymi od wykonawcy, wycofany artykuł zostanie zastąpiony w uzgodnieniu z Zamawiającym innym artykułem o cechach fizycznych i walorach smakowych nie gorszych niż artykuł wycofany, z zachowaniem jego ceny. Zmiana asortymentu wymaga zachowania pisemnej formy informacji. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego złej jakości produktów lub niezgodności z zamówieniem pracownik Zamawiającego sporządzi pisemną notatkę stwierdzającą niezgodność (wzór notatki stanowi załącznik do umowy). Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia towaru oraz natychmiastowej jego wymiany na towar spełniający wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, zgodny pod względem ilościowym i jakościowym ze złożonym zamówieniem. Towar powinien: 1. być świeży, 2. być dobrej jakości bez wad fizycznych i jakościowych, tj. wygląd, konsystencja, zapach i smak charakterystyczne dla danego rodzaju produktów, bez obcych zapachów, bez posmaków, bez zanieczyszczeń i uszkodzeń fizycznych, bez oznak i pozostałości szkodników, bez pleśni, itp. 3. posiadać niezbędne certyfikaty i atesty wymagane stosownymi przepisami i normami, 4. Dostawy będą kontrolowane przez zamawiającego, a w razie niezgodności z powyższymi zapisami zwracane lub nie przyjmowane. Każdy zwrot zostanie potwierdzony notatką służbową. Jednocześnie płatność faktury zostanie wstrzymana do momentu wyjaśnienia nieprawidłowości. Zamawiający odmówi dokonania płatności w przypadku niewyjaśnienia nieprawidłowości i dokonuje potrącenia z otrzymanej faktury. 5. W związku z planowanym częściowym finansowaniem zamówienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z częściowej realizacji zamówienia w przypadku nie otrzymania w/w środków. Rezygnacja z realizacji zamówienia dotyczy następujących ilości poszczególnych produktów: chleb – 28 szt., bułki – 150 szt., pączki – 250 szt., ciastka tortowe – 60 szt., makowiec – 12 kg, jabłecznik – 13 kg, sernik – 4 kg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15810000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz oferty – załącznik od nr 1 do SIWZ Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza – jeśli dotyczy W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy - należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach