Przetargi.pl
Remont części pomieszczeń na II piętrze budynku diagnostyczno-zabiegowego oraz łącznika 2-3 celem utworzenia punktu poboru krwi oraz gabinetów lekarskich w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowym Instytucie Badawczym, Oddziale w Gliwicach

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach ogłasza przetarg

 • Adres: 44-102 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2788401, 32 2789198, 32 2789119, 32 2789196, 32 2789193, 32 2789116, 32 2789117, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
  ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
  44-102 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 32 2788401, 32 2789198, 32 2789119, 32 2789196, 32 2789193, 32 2789116, 32 2789117, , fax. -
  REGON: 28836600028000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.io.gliwice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont części pomieszczeń na II piętrze budynku diagnostyczno-zabiegowego oraz łącznika 2-3 celem utworzenia punktu poboru krwi oraz gabinetów lekarskich w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowym Instytucie Badawczym, Oddziale w Gliwicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont części pomieszczeń na II piętrze budynku diagnostyczno-zabiegowego oraz łącznika 2-3 celem utworzenia punktu poboru krwi oraz gabinetów lekarskich w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowym Instytucie Badawczym, Oddziale w Gliwicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiary Robót oraz Specyfikacja asortymentowa w zakresie sieci LAN oraz Specyfikacja asortymentowo- cenowe wraz z opisem mebli.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Warunkiem zawarcia umowy jest: 1) wniesienia należytego zabezpieczenia umowy, w wysokości i na warunkach określonych w rozdz. XXI niniejszej SIWZ. Zabezpieczenie wpłacane w pieniądzu musi znajdować się na koncie bankowym Zamawiającego w chwili zawarcia umowy; 2) przedłożenie nie później niż podczas zawarcia umowy : a. potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii uprawnień osób o których mowa w rozdziale VI pkt. 3.1 ppkt.2.1-3) potwierdzających spełnienie przez te osoby warunków o których mowa w rozdziale VI pkt. 3.1 ppkt. 2.1 -3); b. kosztorysów opracowanych metodą kalkulacji uproszczonej; c. specyfikacji cenowej w zakresie mebli, d. umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (wraz z dowodem opłaty należnej składki) w zakresie opisanym w rozdz. IV niniejszej SIWZ. Umowę ubezpieczenia należy przedłożyć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu Zamawiającemu. Zamawiający, na podstawie art. 147 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, żąda od Wykonawcy którego oferta została uznana za ofertę najkorzystniejszą wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach