Przetargi.pl
Świadczenie usług transportu sanitarnego o sygn. DZP/14PN/2020

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, ul. M. C. Skłodowskiej
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3732308, 3732346 , fax. 032 3732308, 3732346
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
  ul. M. C. Skłodowskiej 10
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 032 3732308, 3732346, fax. 032 3732308, 3732346
  REGON: 27273516200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika-zabrze.med.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług transportu sanitarnego o sygn. DZP/14PN/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  SIWZ cz. III Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług transportu sanitarnego” o sygn. DZP/14PN/2020 III.1 Przedmiot zamówienia obejmuje: • świadczenie usług transportu sanitarnego krwi i preparatów krwiopochodnych (dotyczy pakietu nr 1) • świadczenie usług transportu sanitarnego materiałów biologicznych (dotyczy pakietu nr 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz cenowy III.2 Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców - Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu oświadczają, że zobowiązują się do przestrzegania poniższych wymagań: 1) Zaoferują usługę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia uszczegółowionym w załączniku nr 5 do SIWZ – dotyczy Pakietu nr 1, 2 2) Świadczenia zdrowotne wykonywane będą 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę (także w dni ustawowo wolne od pracy) – dotyczy Pakietu nr 1,2 3) Termin płatności stanowi wartość punktowaną zgodnie z zapisami SIWZ rozdz XXV Maksymalny termin płatności to 60 dni, natomiast najkrótszy termin płatności 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku - dotyczy Pakietu nr 1,2. 4) Środek transportu sanitarnego będzie spełniał cechy techniczne i jakościowe określone w aktualnie obowiązujących Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane – dotyczy Pakietu nr 1,2. 5) Transport powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 2020 poz. 535 z późn. zm.) - dotyczy Pakietu nr 1. 6) Środek transportu sanitarnego będzie pojazdem uprzywilejowanym i posiadał zezwolenie MSW na używanie sygnałów dźwiękowych zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 110 z późn. zm.) – dotyczy Pakietu 1. 7) Środek transportu będzie posiadał aktualne ubezpieczenie OC i NW oraz aktualne badania techniczne (Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ww. dokumenty na każde wezwanie Zamawiającego) – dotyczy Pakietu nr 1,2. 8) Środek transportu będzie posiadał oznakowanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa – dotyczy Pakietu 1,2. 9) Świadczenie usług na rzecz Zamawiającego nastąpi na podstawie pisemnych zleceń lekarskich (wzór zlecenia stanowi Załącznik nr 2 do umowy), po telefonicznym uzgodnieniu miejsca, terminu oraz czasu przewozu i pisemnym potwierdzeniu zlecenia przewozu przez osobę upoważnioną do tego przez Zamawiającego – dotyczy Pakietu nr 1,2. 10) Wykonawca będzie się stawiał w miejscu określonym w zleceniu lekarskim w celu rozpoczęcia świadczenia usługi w terminie i czasie określonym w zleceniu. W przypadku transportu sanitarnego realizowanego w trybie planowym pracownik Zamawiającego zleci Wykonawcy realizację transportu z co najmniej 12 godzinnym wyprzedzeniem. Natomiast w przypadku transportu sanitarnego realizowanego w trybie pilnym rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpi najpóźniej do 30 minut od zgłoszenia - dotyczy Pakietu nr 2. 11) Po otrzymaniu zgłoszenia przewozu krwi lub preparatów krwiopochodnych, przyjmujący zlecenie zobowiąże się do niezwłocznego wykonania zlecenia. W trybie „na ratunek” nie później niż do 60 minut od zgłoszenia, natomiast w trybie planowym w czasie 4 godzin licząc od momentu przyjęcia zgłoszenia – dotyczy Pakietu nr 1. 12) Pojazd powinien być wyposażony w lodówkę - materiał biologiczny przewożony celem wykonania badania w kierunku potwierdzenia obecności koronawirusa winien być umieszczony w lodówce w temp. 2 do 8°C. – dotyczy Pakietu nr 2. 13) Pojazd sanitarny w szczególności powinien posiadać pojemniki transportowe umożliwiające utrzymanie podczas transportu temperatury wymaganej dla krwi lub preparatu krwiopochodnego zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 2020 poz. 535 z późn. zm.) dot. Pakietu nr 1 14) Wykonawca zobowiąże się do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa – dotyczy Pakietu nr 1,2. 15) Wykonawca zobowiąże się do prowadzenia sprawozdawczości statystycznej na zasadach obowiązujących w podmiotach leczniczych – dotyczy Pakietu nr 1,2. 16) Wykonawca zobowiąże się do poddania kontroli na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz.1373 z późn. zm.) w zakresie wynikającym z umowy Zamawiającego zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także do poddania się kontroli Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy - dotyczy Pakietu 1,2. 17) Wykonawca zobowiąże się do posiadania w okresie trwania niniejszej umowy, ważnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczonych przez siebie usług. W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy, umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wygaśnie, Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć nową umowę ubezpieczenia w takim terminie, aby zapewnić ciągłość wykonywania umowy – dotyczy Pakietu nr 1,2. Zamawiający wymaga dostarczenia kopii umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przed terminem podpisania umowy. 18) Wykonawca podpisze umowę, której wzór stanowi w zależności od Pakietu Pakiet 1 - załącznik nr 6a do SIWZ; Pakiet 2 - załącznik nr 6b do SIWZ; Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (integralna część każdej umów) – załącznik nr 6c do SIWZ 19) Zamawiający wymaga, aby czynności dyspozytora związane z wykonaniem usługi transportu sanitarnego w ramach realizacji umowy były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę zgodnie z art. 29 ust 3a Ustawy pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: SIWZ rozdz. XIII pkt 4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3.3. oraz na potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: 4.1.W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3.3. do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 do SIWZ (oświadczenie z art. 25a ustawy). Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4.2 W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (opisane w załączniku nr 5) do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 4.2.1 Załącznik nr 5 – Formularz cenowy 4.3. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie z załączonym wzorem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej, podpisane własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokument o którym mowa w pkt 4.3. zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 4.4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt 3.3. niniejszego rozdziału SIWZ) zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów) zgodnie z art. 24 aa ustawy: 4.4.1. wykaz środków transportu którymi Wykonawca będzie wykonywał zamówienie wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że oferowane środki transportu posiadają aktualne OC i NW oraz aktualne badania techniczne - dotyczy Pakietu 1,2. Wzór wykazu wraz z oświadczeniem stanowi załącznik nr 7 do SIWZ 4.4.2 zezwolenie MSW na używanie sygnałów dźwiękowych zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 110 z późn. zm.) – dotyczy Pakietu 1. Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów): 1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2020.346 t.j. z dnia 2020.03.04), 2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, 3) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, 4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. SIWZ rozdz. XXI pkt 6 Do oferty należy dołączyć: 6.1. Formularz ofertowy sporządzony wg załącznika nr 1 do SIWZ - w formie pisemnej, podpisany własnoręcznym podpisem (w przypadku, gdy wykonawca składa ofertę w postaci papierowej), lub w formie elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w przypadku, gdy wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej). 6.2 Oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz 3 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a Ustawy) - w formie pisemnej, podpisany własnoręcznym podpisem (w przypadku, gdy wykonawca składa ofertę w postaci papierowej), lub w formie elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym w przypadku, gdy wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej). 6.3. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń jak również oświadczenie Wykonawcy w zakresie RODO - na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 6.4. Załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz cenowy w formie pisemnej, podpisany własnoręcznym podpisem (w przypadku, gdy wykonawca składa ofertę w postaci papierowej), lub w formie elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym w przypadku, gdy wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej). 6.5. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie (w przypadku, gdy wykonawca składa ofertę w postaci papierowej), lub złożone przez Wykonawcę w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii – kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza . 6.6. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy złożone w oryginale w formie pisemnej, podpisany własnoręcznym podpisem osoby udzielającej zobowiązania (w przypadku, gdy wykonawca składa ofertę w postaci papierowej), lub złożone przez Wykonawcę w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielającej zobowiązania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach