Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Pieczarkowej oraz budowa drogi gminnej równoległej do ul. Polnej w Pawłowicach”

Urząd Gminy Pawłowice ogłasza przetarg

 • Adres: 43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 756 320 , fax. 324 756 301
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Pawłowice
  ul. Zjednoczenia 60
  43-250 Pawłowice, woj. śląskie
  tel. 324 756 320, fax. 324 756 301
  REGON: 54276400000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Pieczarkowej oraz budowa drogi gminnej równoległej do ul. Polnej w Pawłowicach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Pieczarkowej oraz budowę drogi gminnej równoległej do ul. Polnej w Pawłowicach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wniesienie wadium wg SIWZ w wysokości: 4000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach