Przetargi.pl
Coaching indywidualny i grupowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3242666 , fax. 32 3242694
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Kolejowa 2 2
  43-190 Mikołów, woj. śląskie
  tel. 32 3242666, fax. 32 3242694
  REGON: 00345536200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.mikolow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Coaching indywidualny i grupowy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Część 1- coaching indywidualny Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usługi coachingu indywidualnego dla 14 uczestników w formie sesji dla uczestników projektu pt. Krok w przyszłość realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.6 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - tryb pozakonkursowy 3.1.1. Coaching winien być prowadzony przez okres 8 spotkań dla każdego uczestnika; po 1,5 godziny dla każdego uczestnika. 3.1.2. Ilość uczestników- 14 osób. 3.1.3. Sesje będą się odbywać w siedzibie Zamawiającego 3.1.4. Harmonogram sesji zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy. 3.1.5. Coaching w zależności od potrzeb uczestnika projektu winien obejmować: - podniesienie poziomu samooceny i motywacji, - podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie swobodnego poruszania się po rynku pracy zwiększające szanse na podjęcie zatrudnienia i zmianę postawy z biernej na aktywną, - wzmocnienie potencjału własnego uczestników, - wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do przeprowadzenia procesu zmiany i adaptowania w zmieniającym się środowisku społecznym. - osoba coacha przy współpracy z uczestnikiem dokona pełnej analizy jego sytuacji i upewni się, jaki jest rzeczywisty problem bądź ograniczenie, które nie pozwala uczestnikowi iść drogą zawodową, społeczną, rodzicielską taką jakby chciał. - Projektując odpowiednie scenariusze spotkań coach, wspólnie z uczestnikiem odkryje jego niezbędne zasoby i wskaże kierunek, który obrany przez uczestnika, stanie się drogą do oczekiwanych rezultatów. 3.2. Część 2 coaching grupowy Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usługi coachingu grupowego dla 11 uczestników w formie sesji dla uczestników projektu pt. Krok w przyszłość realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.6 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - tryb pozakonkursowy 3.2.1. Coaching winien być prowadzony przez okres 9 spotkań po 3 godziny. 3.2.2. Liczebność grupy- 11 uczestników 3.2.3. Sesje będą się odbywać w siedzibie Zamawiającego 3.2.4. Harmonogram sesji zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy. 3.2.5. Coaching w zależności od potrzeb grupy uczestników projektu winien obejmować: - trening rozwoju osobistego, - trening rozwijania poczucia własnej wartości, - rozpoznawanie mocnych stron i sposoby ich wykorzystania, - budowanie autorytetu w rodzinie, w tym kształtowanie pozytywnych relacji z członkami rodziny w oparciu o szacunek i zaufanie, - podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie swobodnego poruszania się po rynku pracy zwiększające szanse na podjęcie zatrudnienia i zmianę postawy z biernej na aktywną, - wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do przeprowadzenia procesu zmiany i adaptowania w zmieniającym się środowisku społecznym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805700000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Liczba przeprowadzonych sesji coachingu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.mikolow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach