Przetargi.pl
Usługa zorganizowania i przeprowadzenia grupy wsparcia dla 8 rodziców z dziećmi -uczestników i otoczenia uczestników projektu pt.Krok w przyszłość realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.6 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - tryb pozakonkursowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3242666 , fax. 32 3242694
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Kolejowa 2 2
  43-190 Mikołów, woj. śląskie
  tel. 32 3242666, fax. 32 3242694
  REGON: 00345536200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.mikolow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa zorganizowania i przeprowadzenia grupy wsparcia dla 8 rodziców z dziećmi -uczestników i otoczenia uczestników projektu pt.Krok w przyszłość realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.6 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - tryb pozakonkursowy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Celem wsparcia jest podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych w tym opiekuńczo - wychowawczych, nabycie umiejętności wymiany doświadczeń i samopomocy. Udział w grupie wsparcia winien zainicjować wśród uczestników postawę współpracy, wsparcia i otwartości wobec siebie samego i wobec drugiego człowieka. Grupa powinna wzbudzić w jej uczestnikach motywacje do podejmowania celowej, świadomej aktywności zarówno w życiu osobistym jak i w przyszłości na rynku pracy. Minimalny zakres tematyczny: - wskazanie prawidłowych postaw wychowawczych - podniesienie umiejętności społecznych - wskazanie systemu stosowania kar i nagród, prawidłowego pełnienia ról społecznych - rozwój i wzmacnianie poprawnej komunikacji pomiędzy członkami rodziny - wskazanie zagrożeń związanych z dezintegracją więzi rodzinnych - uzależnia od alkoholu i środków odurzających oraz współuzależnienia - zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży - trudności szkolnych dzieci i młodzieży - konflikt pokoleń - zachęcanie dziecka do samodzielności i współpracy - rola telewizji i internetu we współczesnym świecie - zasoby i deficyty - analiza relacji dorosły - dziecko, edukacja w kierunku zaspokajania potrzeb rozwojowych i emocjonalnych członków rodziny - zmiana rozwojowa dzieci - poznanie i rozumienie świata uczuć własnych oraz dziecka - wspieranie samodzielności dzieci - uwalnianie dzieci od grania ról oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805700000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Liczba przeprowadzonych grup wsparcia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.mikolow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach