Przetargi.pl
Catering podczas szkoleń w ramach projektu SPINAKER WIEDZY.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. W. Pola 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. (017) 865 12 50 , fax. (017) 854 13 34, 8651581
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  ul. W. Pola 2 2
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. (017) 865 12 50, fax. (017) 854 13 34, 8651581
  REGON: 00017490000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prz.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Uczelnia Wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Catering podczas szkoleń w ramach projektu SPINAKER WIEDZY.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Catering na szkolenia SPINAKER WIEDZY - 5 grup szkoleniowych po 20 osób na grupę (w sumie 100 osób) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/prz
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach