Przetargi.pl
ZAKUP SZALUNKÓW SŁUPOWYCH WRAZ Z ELEMENTAMI PODSTAWOWYMI ORAZ DODATKOWYMI ELEMENTAMI MONTAŻU ŚCIAN DLA POTRZEB GP ZAKŁADU REMONTOWO - BUDOWLANEGO PRZY ZK W RZESZOWIE

Gospodarstwo Pomocnicze, Zakład Remontowo-Budowlany przy Zakładzie Karnym w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-322 Rzeszów, ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8535247 , fax. 017 8507864
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gospodarstwo Pomocnicze, Zakład Remontowo-Budowlany przy Zakładzie Karnym w Rzeszowie
  ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4 4
  35-322 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8535247, fax. 017 8507864
  REGON: 00059046700028
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP SZALUNKÓW SŁUPOWYCH WRAZ Z ELEMENTAMI PODSTAWOWYMI ORAZ DODATKOWYMI ELEMENTAMI MONTAŻU ŚCIAN DLA POTRZEB GP ZAKŁADU REMONTOWO - BUDOWLANEGO PRZY ZK W RZESZOWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZAKUP SZALUNKÓW SŁUPOWYCH WRAZ Z ELEMENTAMI PODSTAWOWYMI ORAZ DODATKOWYMI ELEMENTAMI MONTAŻU ŚCIAN DLA POTRZEB GP ZAKŁADU REMONTOWO - BUDOWLANEGO PRZY ZK W RZESZOWIE - 4 sztuki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 440000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2 000,00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zrb.rzeszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach