Przetargi.pl
Przeprowadzenie 838 godzin zegarowych zajęć rehabilitacyjnych w 36 rzeszowskich przedszkolach dotyczących realizowanego przez Gminę Miasto Rzeszów projektu nr WND-POKL.09.01.01-18-096/09 szczęśliwe przedszkolaki - program wyrównania szans w rzeszowskich przedszkolach współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Miasto Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8754636 , fax. 017 8754634
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszowa
  Rynek 1 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8754636, fax. 017 8754634
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzeszow.um.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie 838 godzin zegarowych zajęć rehabilitacyjnych w 36 rzeszowskich przedszkolach dotyczących realizowanego przez Gminę Miasto Rzeszów projektu nr WND-POKL.09.01.01-18-096/09 szczęśliwe przedszkolaki - program wyrównania szans w rzeszowskich przedszkolach współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 838 godzin zegarowych zajęć rehabilitacyjnych w 36 rzeszowskich przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rzeszów, w ramach w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.01-18-096/09 Szczęśliwe przedszkolaki - program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2.Wykonawca zobowiązuje się do: 1)przeprowadzenia 838 godzin zegarowych (185 minut w miesiącu x 4 miesiące x 68 grup) zajęć rehabilitacyjnych grupowych w terminie od dnia podpisania umowy do 30.06.2010 roku - maksymalna liczba osób w grupie wynosi 15 2)realizowania zajęć rozłożonych równomiernie w czasie w ciągu tygodnia i miesiąca: co najmniej 2 razy w tygodniu, 8 razy w miesiącu, 3)opracowania programu zajęć rehabilitacyjnych uwzględniając wiek dzieci zakwalifikowanych do projektu oraz ich możliwości umysłowe i ruchowe, 4)opracowania Regulaminu Zajęć Rehabilitacyjnych, który powinien zawierać co najmniej: harmonogram zajęć rehabilitacyjnych ustalony indywidualnie dla każdego przedszkola; listy obecności na zajęciach; dziennik zajęć; kartę dziecka, w której zawarte będzie okresowe porównywanie wyników osiąganych przez przedszkolaka i arkusz diagnozy rehabilitacyjnej sporządzonej na rozpoczęcie i zakończenie zajęć, oceniającej poprawę stanu zdrowia dziecka. Projekt Regulaminu Wykonawca obowiązany jest przedłożyć dyrektorowi przedszkola do uzgodnienia najpóźniej 7 5)dni przed rozpoczęciem zajęć, 6)przeprowadzenia jednych zajęć pokazowych w trakcie trwania zamówienia dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do projektu (wraz ze sporządzeniem i przekazaniem Zamawiającemu wypełnionej listy obecności rodziców), 7)systematycznego prowadzenia dokumentacji określonej w pkt. 4, 8)opracowania i bieżącego prowadzenia karty czasu pracy rehabilitantów wskazujących liczbę przepracowanych godzin, 9)gromadzenia wytworów pracy uczestników projektu, 10)przygotowania i składania Zamawiającemu raportów miesięcznych z postępów w realizacji działań wynikających z projektu osobno dla każdego przedszkola. Do raportów należy każdorazowo dołączyć oryginalne dokumenty: listy obecności na zajęciach, fotografie z przeprowadzonych zajęć, karty czasu pracy rehabilitantów. Sprawozdania składane będą do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowane były zajęcia rehabilitacyjne, 11)składania faktury VAT z danego miesiąca za całość przeprowadzonych zajęć rehabilitacyjnych w 36 przedszkolach, 12)przygotowania i przekazania do dnia 30 czerwca 2010 roku: listy potwierdzającej odebranie zaświadczeń przez rodziców/opiekunów prawnych o ukończeniu zajęć rehabilitacyjnych przez uczestników projektu kart dzieci, w których zawarte będzie okresowe porównywanie wyników osiąganych przez przedszkolaków i arkusze diagnozy rehabilitacyjnej dzienników zajęć 13) ścisłej współpracy z Zamawiającym, 14)dodatkowego informowania o stanie realizacji przedmiotu zamówienia na wniosek Kierownika Projektu, Instytucji Pośredniczącej i innych osób uprawnionych do nadzoru, 15)przestrzegania zasady równości szans, w tym równości płci w czasie przeprowadzanych zajęć z dziećmi w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, zgłaszania ewentualnych problemów, nieprawidłowości niezwłocznie po zaobserwowaniu ich występowania. 3.Zajęcia rehabilitacyjne odbywać się będą w godzinach pracy poszczególnych przedszkoli, objętych projektem, o których mowa w § 1, nie wcześniej niż o godz. 8.30 i nie później niż o godz. 15.00, w dniach od poniedziałku do piątku. Godziny zajęć logopedycznych zostaną uzgodnione z dyrektorami poszczególnych przedszkoli. 4.Zajęcia rehabilitacyjne nie są realizowane w dni wolne od zajęć w przedszkolu, w tym w okresie świąt kościelnych i państwowych. 5.W przypadku niemożności przeprowadzenia zajęć rehabilitacyjnych przez wskazanego w harmonogramie rehabilitanta, Wykonawca ma obowiązek zapewnić zastępstwo, jednakże rehabilitant prowadzący zajęcia rehabilitacyjne w zastępstwie, musi spełniać wymagania wskazane w zamówieniu. 6.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć rehabilitacyjnych, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili uzgodnienia z dyrektorem przedszkola pierwotnego harmonogramu 7.Zamawiający udostępni prowadzącym zajęcia rehabilitacyjne, o których mowa w § 1, sprzęt i pomoce dydaktyczne, z których prowadzący zajęcia będą korzystać celem uatrakcyjnienia zajęć i podniesienia ich jakości. 8.Zamawiającemu przysługuje prawo do: 1.kontroli przebiegu zajęć oraz frekwencji uczestników zajęć, 2.wnoszenia uwag, co do prawidłowego ich wykonania, 3.wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym zamówieniem, w tym dokumentów finansowych. 9.Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru oferty na przedmiot zamówienia - najkorzystniejsza oferta spośród złożonych oceniania jest na podstawie kryterium ceny. 10.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 11.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.erzeszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach