Przetargi.pl
Całodobowa usługa ochrony obiektu, osób i mienia realizowana dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków w budynku przy ul. Joannitów 14 oraz ul. Komandorskiej 16 we Wrocławiu

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW WE WROCŁAWIU ogłasza przetarg

 • Adres: 50-040 Wrocław, PODWALE 30
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 717496310
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW WE WROCŁAWIU
  PODWALE 30
  50-040 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 717496310
  REGON: 000683619
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wroclaw-krzyki.sr.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Całodobowa usługa ochrony obiektu, osób i mienia realizowana dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków w budynku przy ul. Joannitów 14 oraz ul. Komandorskiej 16 we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ochrona obiektu, osób i mienia (terenów, obiektów, urządzeń, mienia ruchomego) wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu w budynkach przy ul. Joannitów 14 oraz ul. Komandorskiej 16.1. Usługa całodobowej ochrony obiektu, osób i mienia wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej realizowanej dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków w budynku przy ul. Joannitów 14 we Wrocławiu. Ochronie ma podlegać piętrowy budynek pięciokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, podpiwniczony o powierzchni całkowitej 1610,35m², oraz teren wokół budynku 454m², zabezpieczony bramą wjazdową. Obiekt powinien być chroniony 24 godziny na dobę przez wszystkie dni miesiąca:• w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 19:00 - przez 2 (dwóch) pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, • w pozostałych godzinach i dniach wolnych od pracy – przez 1 (jednego) pracownika ochrony wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.2. Usługa całodobowej ochrony obiektu, osób i mienia wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej realizowana dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków w budynku przy ul. Komandorskiej 16 we Wrocławiu. Ochronie ma podlegać budynek czterokondygnacyjny o powierzchni całkowitej 2765,59m2 oraz teren wokół budynku o powierzchni 1160m2. Obiekt powinien być chroniony 24 godziny na dobę przez wszystkie dni miesiąca:• w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 19:00 - przez 2 (dwóch) pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, • w pozostałych godzinach i dniach wolnych od pracy – przez 1 (jednego) pracownika ochrony wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale V SWZ i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (art. 112 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp):Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,1.2 Uprawnień do prowadzenie określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (art. 112 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp):W tym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawcy posiadali ważną koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995).1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 112 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp):W tym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawcy posiadali ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł.1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp):Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi polegające na wykonywaniu usług ochrony osób i mienia w budynkach użyteczności publicznej (w kwocie nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto dla każdej umowy oddzielnie) – Załącznik nr 6 do SWZ.• Okres świadczenia usług musi się mieścić w całości w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert.• W przypadku usług nadal wykonywanych należy podać wartość usług zrealizowanych przed upływem terminu składania ofert, a ich wartość musi osiągnąć kwotę 300 000 zł brutto.• Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonywane.• W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy walut przyjmie średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczania przyjmuje się średni kurs waluty opublikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zmówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,w którym zostanie on opublikowany.• Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi wykaz osób skierowanych do realizacji zadania, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wrazz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, stażu pracy oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 7 do SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach