Przetargi.pl
Zakup sprzętu komputerowego

Gmina Udanin ogłasza przetarg

 • Adres: 55-340 Udanin, Kościelna 10
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Udanin
  Kościelna 10
  55-340 Udanin, woj. dolnośląskie
  REGON: 390648109
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.udanin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu komputerowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup UPS Online 1szt wg opisu stanowiącego załącznik do SWZZakup routera firewall z vpn 1 szt wg opisu stanowiącego załącznik do SWZZakup serwera do backupu 1 szt wg opisu stanowiącego załącznik do SWZZakup 4 szt urządzeń wielofunkcyjnych wg opisu stanowiącego załącznik do SWZZakup routera w technologii wg opisu stanowiącego załącznik do SWZZakup serwera 1 szt wg opisu stanowiącego załącznik do SWZZakup oprogramowania antywirusowego 40 szt.wg opisu stanowiącego załącznik do SWZZakup szafy rack 19' 1szt. wg opisu stanowiącego załącznik do SWZZakup systemu do zarządzania zasobami i usługami ITZakup oprogramowania do backupu wg opisu stanowiącego załącznik do SWZZakup pamięci flash typu pendrive 208 szt wg opisu stanowiącego załącznik do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30230000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach