Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach w roku 2023

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 56-320 Krośnice, Kwiatowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 38 46 105 , fax. 71 3846105
 • Data zamieszczenia: 2022-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  Kwiatowa
  56-320 Krośnice, woj. dolnośląskie
  tel. 071 38 46 105, fax. 71 3846105
  REGON: 930655847
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dpskrosnice.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach w roku 2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  część nr 1 zamówienia: art. spożywcze – zakres zamówienia określony przez Zamawiającego w załączniku nr 2.1 do SWZ,część nr 2 zamówienia: pieczywo – zakres zamówienia określony przez Zamawiającego w załączniku nr 2.2 do SWZczęść nr 3 zamówienia: nabiał – zakres zamówienia określony przez Zamawiającego w załączniku nr 2.3 do SWZczęść nr 4 zamówienia: jaja – zakres zamówienia określony przez Zamawiającego w załączniku nr 2.4 do SWZczęść nr 5 zamówienia: ryby – zakres zamówienia określony przez Zamawiającego w załączniku nr 2.5 do SWZczęść nr 6 zamówienia: mięso i przetwory drobiowe, mięso wieprzowe, wędliny wieprzowe - zakres zamówienia określony przez Zamawiającego w załączniku nr 2.6 do SWZczęść nr 7 zamówienia: warzywa, warzywa kwaszone, owoce, owoce sezonowe – zakres zamówienia określony przez Zamawiającego w załączniku nr 2.7 do SWZczęść nr 8 zamówienia: warzywa i owoce mrożone – zakres zamówienia określony przez Zamawiającego w załączniku nr 2.8 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach