Przetargi.pl
Budynek mieszkalny jednorodzinny typu SŁONECZNIK z przeznaczeniem na dom dziecka przy ulicy Konwaliowej w Inowrocławiu

Powiat Inowrocławski ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, ul. Roosevelta 36/38
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3592100 , fax. 052 3574820
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Inowrocławski
  ul. Roosevelta 36/38 36/38
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3592100, fax. 052 3574820
  REGON: 09236539400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budynek mieszkalny jednorodzinny typu SŁONECZNIK z przeznaczeniem na dom dziecka przy ulicy Konwaliowej w Inowrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego typu SŁONECZNIK z przeznaczeniem na dom dziecka przy ul. Konwaliowej w Inowrocławiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy przy ustalaniu ceny ofertowej. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszystkie prace nieujęte w przedmiarze robót, a które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia trzy letniej rękojmi za wady i co najmniej trzyletniej gwarancji jakości, licząc od dnia odbioru końcowego i przekazania przedmiotu zamówienia do użytkowania na elementy konstrukcyjne oraz co najmniej dwuletniej gwarancji na zakres robót wykończeniowych. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, SIWZ, obowiązującymi normami i sztuką budowlaną. Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. z 2003r Nr 120 poz. 1126 ), w tym względzie kierownik budowy opracuje plan BIOZ. Miejsce wykonywania prac musi być zabezpieczone i oznakowane. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia miejsca prowadzonych prac. Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na czas trwania umowy. Należy systematycznie utrzymywać porządek na terenie prowadzenia robót , składować materiały i sprzęt w należytym porządku i w wyznaczonym miejscu , a po zakończeniu prac uporządkować teren budowy. Prace należy wykonywać w warunkach atmosferycznych odpowiednich do rodzaju prac. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawcy/ów. Przed zawarciem umów z podwykonawcą/ami Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wszelkich informacji Zamawiającemu dotyczących podwykonawcy/ów. Wykonawca zobowiązany jest określić w ofercie tą część przedmiotu zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za działania bądź zaniechania podwykonawcy bądź innych podmiotów jak za własne działania bądź zaniechania. Wynagrodzenie dla Wykonawcy z tytułu wykonanych robót będzie miało formę wynagrodzenia ryczałtowego i będzie obejmowało całkowity koszt wykonania robót będących przedmiotem zamówienia. Cena wykonania zamówienia podana przez Wykonawcę w ofercie jest ceną ostateczną i nie może podlegać jakimkolwiek podwyżkom. Cena oferty stanowi indywidualne ryzyko Wykonawcy. Podstawę do rozliczenia wykonanych robót stanowić będzie protokół odbioru robót. Zamawiający przewiduje rozliczenie końcowe po wykonaniu robót budowlanych, przy czym dopuszcza się możliwość złożenia faktur za wykonanie części robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym opracowanym przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym. Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy. Zamawiający zapłaci należności w terminie do 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego sprawdzonej i zatwierdzonej faktury VAT przez inspektora nadzoru. W pozycjach, w których opis przedmiotu zamówienia zawiera nazwę, można stosować przedmioty równoważne, które odpowiadają tym samym normom i spełniają te same zadania funkcjonalno - użytkowe co przedmioty wymienione w opisie. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Zobowiązuje się Wykonawców do przeprowadzenia szczegółowej wizji lokalnej miejsca wykonywanych prac celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywanych prac. Zamawiający ustala termin wizji lokalnej na dzień 02 marca 2010r. godz. 11:00 na placu budowy. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie przybycia pod nr telefonu (052) 3592 259, (052) 3592 237. - W przypadku braku możliwości uczestnictwa w wizji w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego istnieje możliwość uzgodnienia z Zamawiającym dodatkowego terminu jednak nie później niż 5 dni przed upływem terminu składania ofert.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452110009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000.00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.inowroclaw.powiat.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach