Przetargi.pl
Kompleksowa realizacja systemu monitorowania oraz lokalizacji pojazdów w technologii GPS/GPRS dla 100 pojazdów Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz 20 pojazdów Straży Miejskiej w Bydgoszczy.

Straż Miejska w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-676 Bydgoszcz, ul. Leśna 12
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 5858748, 5858749 , fax. 052 5858771
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Straż Miejska w Bydgoszczy
  ul. Leśna 12 12
  85-676 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 5858748, 5858749, fax. 052 5858771
  REGON: 09000941300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.strazmiejska.bydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna Gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa realizacja systemu monitorowania oraz lokalizacji pojazdów w technologii GPS/GPRS dla 100 pojazdów Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz 20 pojazdów Straży Miejskiej w Bydgoszczy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kompleksowa realizacja systemu monitorowania oraz lokalizacji pojazdów w technologii GPS/GPRS dla 100 pojazdów Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz 20 pojazdów Straży Miejskiej w Bydgoszczy. Opis minimalnych Warunków Techniczno-funkcjonalnych przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie Zamawiającego: www.bip.strazmiejska.bydgoszcz.pl/zamówienia publiczne oraz dostępny jest w jego siedzibie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 325300007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną