Przetargi.pl
Budowa zjazdu publicznego z ul. Złocienieckiej na dz. gminną 325/6

Gmina Drawsko Pomorskie ogłasza przetarg

 • Adres: 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Gen. W. Sikorskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 36334-85 do 7 , fax. 094 363-31-13
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Drawsko Pomorskie
  ul. Gen. W. Sikorskiego 41
  78-500 Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 36334-85 do 7, fax. 094 363-31-13
  REGON: 52384400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drawsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zjazdu publicznego z ul. Złocienieckiej na dz. gminną 325/6
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. Przedmiotem zamówienia jest budowa zjazdu publicznego z ul. Złocienieckiej na dz. gminną 325/6 obr. 12 Drawsko Pomorskie, w tym: 1) budowa zjazdu publicznego o długości 5m i szerokości jezdni 6,0m , 2) budowa drogi dojazdowej na działkach gminnych o szerokości 6,0m, o łącznej długości pododcinków 103,0m, 3) Podstawowe zakresy robót: a) razem długość odcinka robót – 108m, b) podbudowa z kruszywa łamanego – 674,0 m2, c) podbudowa bitumiczna – 674,0 m2, d) nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 674 m2, e) ustawienie krawężnika 205m
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach