Przetargi.pl
Budowa ulicy Wspólnej w miejscowości Mańkowo

Gmina Stara Biała ogłasza przetarg

 • Adres: 09-411 Biała, ul. Jana Kazimierza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 243 668 710 , fax. 243 656 165
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stara Biała
  ul. Jana Kazimierza 1
  09-411 Biała, woj. mazowieckie
  tel. 243 668 710, fax. 243 656 165
  REGON: 55056800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.starabiala.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulicy Wspólnej w miejscowości Mańkowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Wspólnej o długości ok. 441 m, szerokości od 5,5 m o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z mieszanki kamiennej o gr. 20 cm wraz ze zjazdami i kanalizacją deszczową z PVC-U o długości 304 m. Szczegółowy zakres robót oraz technologię wykonania robót określają: projekty budowlane oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowiące załączniki do SIWZ. Ofertę należy przygotować w oparciu o wyżej wymienione dokumenty. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ, projekcie budowlanym oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, na warunkach wskazanych w ofercie złożonej przez Wykonawcę, która stanowić będzie załącznik do umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek: BS w Starej Białej 03 9038 0004 0000 0013 2000 0040. Za zachowanie terminu do wniesienia wadium w przypadku przelewu uważa się uznanie rachunku bankowego zamawiającego do dnia 31.05.2019 r. do godz. 09.00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach