Przetargi.pl
DOSTAWA MEBLI WARSZTATOWYCH

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-908 Warszawa, Gen. Witolda Urbanowicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48261837865 , fax. +48261839723
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  Gen. Witolda Urbanowicza 2
  00-908 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48261837865, fax. +48261839723
  REGON: 12122900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wat.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MEBLI WARSZTATOWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli warsztatowych do pomieszczeń dydaktycznych i laboratoryjnych. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę szaf narzędziowych i aktowych, wózków narzędziowych, kontenerów stalowych, stołów i biurek warsztatowych, wózków serwisowych, krzeseł, listew przyłączeniowych, nadstawek, pojemników i zawieszek warsztatowych różnych typów, drabin i regałów stalowych. Ze względu na przeznaczenie, meble muszą spełniać minimalne wymagania w zakresie obciążenia ich konstrukcji (nośność półek i szuflad) i zapewniać bezpieczeństwo użytkowania (np. zabezpieczenie przed wysunięciem). Elementy konstrukcyjne mebli stalowych muszą być wykonane z blach o minimalnych grubościach 0,8 i 1 mm w zależności od wymagań stawianych poszczególnym szafom, biurkom itp. Zamawiający wymaga powłok w różnych kolorach z palet RAL, nanoszonych proszkowo na stalowe części. Zamawiający wymaga, aby rozładunek przedmiotu zamówienia ze środków transportu i dostarczenie we wskazane miejsca odbył się siłami Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39150000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta składana przez Wykonawcę musi zawierać: 1. „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ; 3. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ; 4. materiały informacyjne typu specyfikacje techniczne, karty katalogowe, katalogi itp. zawierające: a) pełną nazwę produktu i producenta; b) parametry techniczne i użytkowe niezbędne do oceny spełnienia wymagań określonych w SOPZ; c) zdjęcia lub rysunki pozwalające na jednoznaczną ocenę proponowanych produktów i ich elementów składowych. Zamawiający uzna warunki za spełnione, jeżeli dostarczone dokumenty będą zawierały wymagane informacje, umożliwiające jednoznaczną ocenę ofert i porównanie wymaganych cech z proponowanymi w ofercie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach