Przetargi.pl
BUDOWA ULICY SŁONECZNEJ W LĘBORKU - I ETAP

Gmina Miasto Lębork ogłasza przetarg

 • Adres: 84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 14
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 862 42 80 , fax. 59 862 24 27
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Lębork
  ul. Armii Krajowej 14 14
  84-300 Lębork, woj. pomorskie
  tel. 59 862 42 80, fax. 59 862 24 27
  REGON: 77097973700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA ULICY SŁONECZNEJ W LĘBORKU - I ETAP
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pierwszy etap budowy ulicy Słonecznej w Lęborku na odcinku od km 0+000 do km 0+207,35 z uwzględnieniem wszystkich uwag zawartych w SIWZ. Inwestycja nie obejmuje budowy chodników oraz zjazdów. Przedmiot zamówienia należy wykonać w zakresie objętym Załącznikiem nr 16 do SIWZ. 1.1 Parametry zaprojektowanej ulicy: a) długość kanalizacji deszczowej - 175 m (w tym dwie rury kanalizacyjne o łącznej długości ok.5 m w ul. Zielonej); b) studnie deszczowe - 7 sztuk; c) wpusty uliczne - 9 sztuk (w tym 2 wpusty w ul. Zielonej); d) długość jezdni - 207,35 m; e) nawierzchnia jezdni - bitumiczna z kategorią ruchu KR1; f) szerokość pasa ruchu - 2,75 m; g) skrzyżowanie wyniesione - ok. 175 m2, nawierzchnia bitumiczna w kolorze czerwonym. 1.2 Przedmiot zamówienia obejmuje również demontaż odwodnienia liniowego ACO DRAIN na skrzyżowaniu ulicy Słonecznej i Artylerzystów i wykonanie: a) na ul. Artylerzystów frezowania istniejącej warstwy ścieralnej na pasie ruchu od strony skrzyżowania z ulicą Słoneczną na długości 25m ( ca. 69 m2) i ponownego ułożenia warstwy ścieralnej o grubości 4 cm; b) na zjeździe z ul. Słonecznej w ul. Artylerzystów frezowania istniejącej warstwy ścieralnej o powierzchni ca. 57 m2 i ponownego położenia warstwy ścieralnej o grubości 4 cm; c) wyprofilowanie ww. nawierzchni w celu usprawnienia spływu wód deszczowych i opadowych do istniejącego wpustu w ul. Artylerzystów. Zakres zamówienia: 2.1 Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: A) elementami dokumentacji projektowej pn. Budowa ulicy Słonecznej w Lęborku: a) Projektem budowlanym - Załącznik nr 8 do SIWZ; b) Projektem wykonawczym - Załącznik nr 9 do SIWZ; c) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik nr 10 do SIWZ; d) Przedmiarem robót - Załącznik nr11 do SIWZ; e) Projektem stałej organizacji ruchu - Załącznik nr12 do SIWZ; f) Opinią geotechniczną - Załącznik nr 13 do SIWZ; g) Decyzją pozwolenia na budowę nr 672/13 - Załącznik nr 14 do SIWZ; B) wyłącza się z przedmiotu zamówienia budowę chodników i zjazdów. 3.UWAGI: 3.1 Należy wykonać dodatkowo dwa wpusty deszczowe WD1 (w:15,13; rz:16,49) i WD2 (w:15,14; rz: 16,49) umiejscowione w ulicy Zielonej oraz dwie rury kanalizacyjne PCV- ? 200 (o łącznej długości 6,6 m) włączające wpusty (WD1 i WD2) do studni D1 znajdującej się w ul. Słonecznej. Ponadto od studni D1 należy poprowadzić 5 m rury PCV- ? 200 kanału głównego w kierunku ul. Zielonej, której koniec należy zaczopować korkiem betonowym (Załącznik nr 15 do SIWZ). 3.2 Skrzyżowanie wyniesione należy wykonać tylko w zakresie określonym dokumentacją projektową zawartą w punkcie 2 ppkt. 2.1. litera A. 3.3 Koniec zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia znajduje się na 207,35 m. W tym miejscu rzędna jezdni ( wg projektu ) jest o 19 cm wyżej niż istniejąca rzędna terenu, dlatego na końcu zakresu przedmiotu zamówienia Wykonawca musi przewidzieć wykonanie korekty istniejącej rzędnej terenu do rzędnej jezdni w takim stopniu aby na ulicy mógł odbywać się ruch kołowy. 3.4 W związku z tym, że chodniki i zjazdy nie są przedmiotem zamówienia należy wykonać i uwzględnić w cenie ryczałtowej ukształtowanie pasa o szerokości 1,5 m wzdłuż krawężników gruntem rodzimym (lub pochodzącym z rozbiórki nawierzchni istniejącej) do wysokości krawężnika i do poziomu wejść i wjazdów na posesje. 3.5 Zakres zamówienia obejmuje również: a) geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie, b) ogrodzenie terenu budowy (odcinków prac tego wymagających), c) wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych (z przekazaniem Zamawiającemu odpowiednich protokołów), d) tymczasowa organizacja ruchu (Zamawiający wymaga zapewnienia ciągłego dojazdu do posesji wzdłuż ulicy przed i po godzinach prowadzenia prac oraz w dni wolne od pracy), e) organizację terenu budowy z zasileniem w niezbędne media, obsługę geodezyjną w trakcie budowy, bariery tymczasowe, pomosty przejściowe, f) usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót, terenem budowy i dokumentacją, g) realizację prac zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach branżowych, h) uporządkowanie terenu po zakończonych pracach budowlanych, i) dostosowanie istniejących dojazdów, dojść do bram, wjazdów itp. do niwelety drogi będącej przedmiotem zamówienia, j) przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, z potwierdzeniem o przyjęciu do zasobu geodezyjnego, k) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej, zawierającej wszelkiego rodzaju atesty, certyfikaty itp. dla wbudowanych materiałów, l) zastosowanie wpustów ulicznych typu zawiasowego z zamknięciem, m) regulację istniejącego uzbrojenia np. studzienek telekomunikacyjnych, skrzynek nad zasuwami do nowych rzędnych; n) miejsce wywózki ziemi z wykopu (poza gruzem) zostanie wskazane przez Zamawiającego w odległości nie większej niż 5 km od terenu budowy. Koszt ten należy wliczyć w cenę ryczałtową. 3.6 Przy sporządzaniu wyceny ofertowej przedmiary robót należy traktować jako pomocnicze do określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje dokumentacja projektowa. 4.Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, przedmiarach, specyfikacjach technicznych lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie ( marka, znak towarowy, producent, dostawca ) materiałów lub normy, o których mowa w art.30 ust. 1-3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż gwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. 5. Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac zaleca się przeanalizowanie opisu przedmiotu zamówienia z załączonymi materiałami. Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia. 6. Wartość ryczałtowa zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 7. 7.1 Obowiązkiem Wykonawcy będzie, bezpośrednio przed podpisaniem umowy, uzgodnienie z Zamawiającym podziału przedmiotu zamówienia na elementy rozliczeniowe, a następnie określenie kosztów i terminów wykonania poszczególnych elementów. Wzór tabeli elementów rozliczeniowych stanowi Załącznik nr 1 do Projektu umowy, którego nie należy wypełniać przy składaniu oferty. 7.2 Ustalona tabela elementów rozliczeniowych, jako Harmonogram rzeczowo-finansowy, będzie stanowiła Załącznik nr 1 do umowy. 7.3 Obowiązkiem Wykonawcy będzie przedstawianie prac budowlanych do odbioru zgodnie z ww. Harmonogramem rzeczowo-finansowym, co będzie podstawą do wystawiania faktur. 8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452311006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100), przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. 3.1. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej S. A. 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 z dopiskiem: BUDOWA ULICY SŁONECZNEJ W LĘBORKU - I ETAP. 4. 4.1. W razie wniesienia wadium w pieniądzu, wpłata na konto powinna być wniesiona z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Zamawiającego najpóźniej w dniu 17.02.2014 r. do godziny 09:45, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. 4.2 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5.Wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji wnosi się w oryginale dołączając do przygotowanej oferty w osobnej, odpowiednio opisanej kopercie a kopię gwarancji należy włączyć do oferty. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 6.1. wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 6.2. wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7. Zamawiający zwróci wadium: 7.1. wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp 7.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 7.3. niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9.W przypadku wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 10. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Art. 46 ust. 3 ustawy stanowi, że Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W tym przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.lebork.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach