Przetargi.pl
Zakup sprzętu medycznego

Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 82-550 Prabuty, ul. Kuracyjna 30
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 55 262 43 28 , fax. 55 278 24 35
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.
  ul. Kuracyjna 30 30
  82-550 Prabuty, woj. pomorskie
  tel. 55 262 43 28, fax. 55 278 24 35
  REGON: 17074675600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital.prabuty.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu medycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup , dostawa, montaż i uruchomienie specjalistycznej aparatury medycznej i sprzętu medycznego oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi : Zad. nr 1 - Szafa na preparaty formalinowe Zad. nr 2 - Wentylowane stanowisko do wstępnego opracowania materiału Zad. nr 3 - Płyta do chłodzenia Zad. nr 4 - Płyta do suszenia szkiełek Zad. nr 5 - Urządzenie do dezynfekcji i mycia narzędzi oraz szkła laboratoryjnego Zad. nr 6 - Fotel zabiegowy Zad. nr 7 - Stół zabiegowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 380000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferent nie wnosi wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.szpital.prabuty.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach