Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej

Gmina Tczew ogłasza przetarg

 • Adres: 83-110 Tczew, ul. Lecha 12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 530 51 32 , fax. (058) 530 51 30
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tczew
  ul. Lecha 12 12
  83-110 Tczew, woj. pomorskie
  tel. (058) 530 51 32, fax. (058) 530 51 30
  REGON: 19167537900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-tczew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie 271,41 MWh (+/- 15%) w okresie od dnia 01.04.2014 r. do 31.01.2015 r. 1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 38 szt. 2. Całkowita moc umowna dla punktów poboru energii elektrycznej: 547,10 kW 3. Szczegółowy opis punktów poboru Zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy: 271,41 MWh (+/- 15%), z tego: Strefa I 97,02 MWh Strefa II 174,39 MWh Strefa III 0,00 MWh Powyższe dane mają charakter orientacyjny. 5. Dostawy odbywać się będą w terminie od 01.04.2014 r. do 31.01.2015 r. Zamawiający w Załączniku nr 1 szczegółowo opisał terminy rozpoczęcia dostaw do poszczególnych punktów poboru - kolumna Okres dostaw, w tym wskazał odmienny termin rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do 4 punktów oświetlenia drogowego (poz. 35-38 Załącznika nr 1). 6. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez odbiorcę/płatnika ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne rozwiązanie/wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów na sprzedaż energii elektrycznej. 7. W Załączniku nr 1 w kolumnie Zmiana sprzedawcy wskazano, że w odniesieniu do wszystkich punktów poboru zmiana sprzedawcy nastąpi po raz pierwszy. 8. Obowiązujące obecnie umowy wygasną/ulegną rozwiązaniu z dniem poprzedzającym planowany termin rozpoczęcia dostaw - Załącznik nr 1 do SIWZ kolumna Okres dostaw. Zamawiający (odbiorcy/płatnicy) złożyli oświadczenia o rozwiązaniu umów. 9. Infrastruktura oświetleniowa (poz. 35-38 Załącznika nr 1) stanowi własność Zamawiającego. Uwaga dotycząca grupy taryfowej i mocy umownej: W Załączniku nr 1 do SIWZ wskazano obowiązujące parametry dystrybucyjne - kolumna Obecne parametry oraz parametry, jakie obowiązywać mają w nowych umowach dystrybucyjnych - kolumna Wnioskowane parametry.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie złotych trzy tysiące 00/100). 1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może zostać wniesione w jednej z poniższych form: a. Pieniądzu - wówczas wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty. b. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c. Gwarancjach bankowych d. Gwarancjach ubezpieczeniowych e. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732, Nr 227, poz. 1505, z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy (Bank Spółdzielczy w Tczewie numer rachunku 02 8345 0006 0000 0390 2000 0004) z dopiskiem: Wadium - Dostawa energii elektrycznej. 4. Oryginał wniesienia wadium w innej formie niż pieniężnej należy dołączyć do oferty w osobnej kopercie w terminie do dnia i godziny składania ofert, a kopię wpiąć odpowiednio do oferty. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wnoszone w formie gwarancji winno zawierać w swej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty kwoty wadium na wypadek gdyby Wykonawca: a. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, b. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, c. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zapisów Rozdział VIII.12. SIWZ Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda we wskazanym terminie ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina-tczew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach