Przetargi.pl
BUDOWA ULICY KORALOWEJ (173405G) W ROKITNICY

Gmina Pruszcz Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 83-010 Rotmanka, ul. Sportowa 25
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 682 88 28
 • Data zamieszczenia: 2023-03-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pruszcz Gdański
  ul. Sportowa 25
  83-010 Rotmanka, woj. pomorskie
  tel. 58 682 88 28
  REGON: 191674931
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA ULICY KORALOWEJ (173405G) W ROKITNICY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Koralowej (173405G) w Rokitnicy wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.2. Przedmiot zamówienia obejmuje trzy zadania:Zadanie nr 1 – budowa ulicy Koralowej (173405G) w Rokitnicy w zakresie budowy układu drogowego, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznegoBranża drogowa i roboty towarzyszące obejmujące: prace pomiarowe prace rozbiórkowe roboty ziemne – wykonanie niwelacji terenu, wykonanie wykopów pod projektowane sieci wdrożenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej wykonanie chodnika i zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wykonanie przepustu na Rowie Granicznym umocnienie skarp płytami ażurowymi montaż barier i poręczy ochronnych stalowych humusowanie z obsianiem trawą regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych regulację pionową istniejącego oświetlenia ulicznegoBranża sanitarna (deszczowa) obejmująca: budowę kanalizacji deszczowej z dwoma wylotami do Rowu Granicznego wraz z wykonaniem studni, przykanalików, studzienek ściekowych Branża elektryczna obejmująca: przestawienie słupa oświetleniowego kolidującego z układem drogowym budowę oświetlenia ulicznegoZadanie nr 2 – budowa ulicy Koralowej (173405G) w Rokitnicy w zakresie budowy sieci wodociągowejTrasę i przebieg sieci wodociągowej DN 110 PE wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Biuro NEOX Węzły wodociągowe na wysokości przed nr 20 ( ZL1 ) i na włączeniu do ulicy Świerkowej (ZL2) wykonać wg załączonego schematu węzłów wodociągowych stanowiącego załącznik do OPZPrzyłącze wodociągowe DN 90 PE do planowanej PŚ wykonać według dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Projektowe BIPRO w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej (zadanie nr 3)Wszelkie włączenia do istniejących sieci wodociągowych wykonają służby techniczne Eksploatator Sp. z o. o. po wcześniejszym umówieniu terminów, dostarczeniu niezbędnych materiałów, wykonaniu wykopów oraz spełnieniu wszelkich wymagań dotyczących włączeń do sieci wodociągowej.Zadanie nr 3 – budowa ulicy Koralowej w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznejBudowę sieci kanalizacji sanitarnej zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego w rejonie ul. Koralowej w Rokitnicy gm. Pruszcz Gdański opracowanej przez Biuro Projektowe BIPROPrzed odbiorem końcowym Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia monitoringu kanalizacji sanitarnej.Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz załącznikami graficznymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach