Przetargi.pl
Budowa ulic na terenie miasta Chełm

Zarząd Dróg Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 22100 Chełm, ul. Chełmońskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 633 228 , fax. 825 633 839
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich
  ul. Chełmońskiego 1
  22100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 825 633 228, fax. 825 633 839
  REGON: 11019875800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm-chelm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Miejska jednostka organizacyna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulic na terenie miasta Chełm
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulic na terenie miasta Chełm. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na zadania: Zadanie nr 1: budowa ulicy Waśniewskiego w Chełmie, Zadanie nr 2: budowa odcinka drogi dojazdowej KD/D/08 w Chełmie – II etap. 2. Zakres rzeczowy zadania nr 1 obejmuje: 1) roboty branży drogowej: a) roboty ziemne i rozbiórkowe, b) konstrukcje nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego, c) roboty towarzyszące, d) oznakowanie pionowe i poziome, 2) roboty branży elektrycznej: a) oświetlenie uliczne, b) zasilenie szafki oświetleniowej, c) demontaż linii napowietrznej, 3) roboty branży sanitarnej: a) roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i ziemne, b) roboty montażowe – kanalizacja deszczowa. 3. Zakres rzeczowy zadania nr 2 obejmuje: 2) roboty branży drogowej: a) roboty ziemne i przygotowawcze, b) nawierzchnię drogową, c) chodnik, d) oznakowanie drogowe, 2) roboty branży elektrycznej: a) oświetlenie uliczne, b) zabezpieczenie kabla nn, 3) roboty branży sanitarnej: a) roboty ziemne, b) roboty montażowe. 4. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ, w tym dla: - zadania nr 1 – 10.1, - zadania nr 2 – 10.2, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ, w tym dla: - zadania nr 1 – 9.1, - zadania nr 2 – 9.2, oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ, w tym dla: - zadania nr 1 – 8.1, 8.2 i 8.3, - zadania nr 2 – 8.4, 8.5 i 8.6. 5. W przypadku zadania nr 1 oraz zadania nr 2 w ramach realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy: 1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiarów robót oraz zasadami wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i warunków technicznych, 2) odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych materiałów, 3) prowadzanie dokumentacji budowy, 4) przekazywanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 5) umożliwianie wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę na zasadach określonych w przepisach Prawa budowlanego i BHP, 6) terminowe usuwanie wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, oraz w czasie obowiązywania gwarancji, 7) zabezpieczenie placu budowy wraz z bezpośrednim sąsiedztwem prowadzonych prac, zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 8) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zadania, 9) opracowanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzyskaniem zatwierdzenia organu zarządzającego ruchem na terenie miasta Chełm, 10) dokonanie zgłoszeń o zamiarze rozpoczęcia robót do właścicieli istniejących urządzeń oraz dopełnienie wszelkich formalności związanych z prowadzeniem robót (zgodnie z warunkami wydanymi przez właścicieli urządzeń podziemnych i naziemnych) wraz z nadzorem właścicielskim, 11) ubezpieczenie robót, przy czym ubezpieczeniu winna podlegać w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych, 12) zabezpieczenie oraz utrzymanie wszystkich elementów bezpieczeństwa ruchu wprowadzonych na podstawie projektu organizacji ruchu na czas budowy (oznakowania, wygrodzeń itp.) w sposób zapewniający ich widoczność i czytelność oraz bieżąca kontrola stanu i kompletności oznakowania robót, a także jego korekta wynikająca z postępu robót oraz jego całkowita likwidacja wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót, 13) uporządkowanie placu budowy, 14) dostarczenie Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania robót, 15) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji geodezyjnej potwierdzonej przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - w 4 egz., w tym jeden w wersji elektronicznej, 16) systematyczne prowadzenie oraz pokrycie kosztów wszystkich badań, pomiarów, prób, sprawdzeń kontrolnych i ekspertyz, niezbędnych do realizacji zadania oraz udokumentowania i zachowania wysokiej jakości robót budowlanych i wbudowanych materiałów, w sposób zgodny z częstotliwością wykonywania wskazaną w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, normami i przepisami w tym zakresie. Wszystkie opinie i wyniki badań muszą być wykonane przez specjalistyczne laboratorium branżowe. Wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów, prób, sprawdzeń kontrolnych i ekspertyz będą udostępniane na każde żądanie przedstawicielowi Zamawiającego do wglądu. 17) zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie nw. badań: a) wytrzymałość ławy betonowej, b) przydatność kruszywa do podbudowy, c) wytrzymałość podsypki cementowo – piaskowej, d) zagęszczenie wykopów pod kanalizację deszczową, e) nośność i zagęszczenie podbudów z kruszywa wykonana VSS, f) zagęszczenie podłoża gruntowego, g) wytrzymałość i zagęszczenie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, h) zaopiniowanie receptur gruntu stabilizowanego cementem, które zostaną wykonywane przez specjalistyczne laboratorium wskazane przez Zamawiającego. Termin wykonania danego badania zostanie wyznaczony przez inspektora nadzoru. W przypadku negatywnego wyniku ww. badań, badania zostaną powtórzone. Wykonanie ww. badań nie zwalnia Wykonawcy od systematycznego prowadzenia badań, pomiarów, prób i sprawdzeń kontrolnych zgodnie z pkt 16. 18) wykonanie zamówienia z materiałów i przy pomocy urządzeń spełniających wymogi projektu co do jakości wynikającej z przepisów: a) o systemie oceny zgodności, b) o wyrobach budowlanych, potwierdzonych przez aktualne certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty, opisy urządzeń technicznych, instrukcje obsługi, zaświadczenia podmiotów uprawnionych do kontroli jakości, zaświadczenia niezależnych podmiotów zajmujących się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi; 19) organizacja i zgłaszanie gotowości do odbioru robót zanikających, częściowych oraz odbioru końcowego oraz przedkładanie Zamawiającemu wszelkich dokumentów wymaganych do odbioru (w tym atesty, aprobaty techniczne, protokoły badań, protokoły pomiarów, inwentaryzacje powykonawcze obiektów i części obiektów), 20) zastosowanie niezbędnych możliwych środków celem ochrony dróg i obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, w szczególności Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy, 21) pokrycie kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z wykonywaniem robót, 22) bieżące utrzymanie w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów w zawiązku z wykonywaniem robót, 23) poniesienie wszelkich innych kosztów niezbędnych do realizacji, zabezpieczenia i odbioru przedmiotu zamówienia. 6. W przypadku zadania nr 1 oraz zadania nr 2 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - robotników drogowych, - operatorów sprzętu, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108). 7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. A.III.8 SIWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 8. Zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać do końca upływu terminu wykonania zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem okresu wykonywania zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się zatrudnić inną osobę do wykonywania danej czynności, pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania dotyczące sposobu zatrudnienia osób przy realizacji zamówienia. 9. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. A.III.8 SIWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania oceny; b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów; c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 10. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. A.III.8 SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. A.III.8 SIWZ czynności. 11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt A.VI.5-7 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt A.VI.9. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt A.VI.10 SIWZ stosuje się odpowiednio. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający zażąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 5. Oferta częściowa musi zawierać kosztorys ofertowy sporządzony wg zasad i wymogów określonych w pkt. A.XII SIWZ (odpowiednio dla zadania 1 oraz zadania nr 2). 6. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy. 7. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty), a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 8. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oraz pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy powinno być złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub kopi poświadczonej w drodze czynności notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796 z późn. zm.). 9. Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego złożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (art. 23 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych) 10. W przypadku zadania nr 1 oraz zadania nr 2 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt. A.XI.11 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór druku oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SIWZ (odpowiednio dla zadania nr 1 oraz zadania nr 2). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach