Przetargi.pl
Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Kąpieliskowej w Chełmie

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 22100 Chełm, ul. Wołyńska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 082 5631461 do 63 , fax. 825 630 450
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
  ul. Wołyńska 57
  22100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 082 5631461 do 63, fax. 825 630 450
  REGON: 11005287100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgk.chelm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Przedsiębiorstwo komunalne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Kąpieliskowej w Chełmie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja przepompowni ścieków Zamawiającego przy ul. Kąpieliskowej w Chełmie. 1.1 Zakres robót obejmuje m.in.: - demontaż istniejących elementów przepompowni; - oczyszczenie pustego zbiornika przepompowni z tłuszczy, pozostałości zanieczyszczeń stałych itp.; - zapewnienie ciągłości odbioru ścieków po wyłączeniu przepompowni; - odcięcie górnej części zbiornika, montaż pokrywy żelbetowej, podłączenie króćców wlotowych i wylotowych rurociągów technologicznych; - wyposażenie pompowni w nową instalację hydrauliczno – eksploatacyjną; - wymiana sterownicy wraz z podłączaniem nowej instalacji zasilająco sterującej; - porządkowanie terenu przepompowni po modernizacji; - uruchomienie nowej przepompowni. 1.2. Wykonawca jest zobowiązany stworzyć plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie. 1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do DIWZ. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej oraz pomiarów własnych w miejscu realizacji zamówienia. W przypadku zauważonych rozbieżności wykonawca powinien porozumieć się z zamawiającym i uzyskać informacje na zasadach określonych w niniejszej dokumentacji. 4. Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu umowy muszą: - być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych), - posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, - być nowe i nieużywane. 5. Wszystkie nazwy i znaki firmowe (handlowe, towarowe) wyrobów budowlanych oraz inne określenia mogące jednoznacznie wskazywać na konkretnego producenta/dostawcę/wytwórcę użyte w opisie przedmiotu zamówienia maja wyłącznie na celu dokładne opisanie przedmiotu zamówienia i powinny być uznane jako służące określeniu parametrów materiałów lub wyrobów budowlanych. W każdym takim przypadku mogą zostać zastosowane inne równoważne materiały lub wyroby budowlane o tych samych lub lepszych parametrach. Ciężar udowodnienia, iż produkt jest równoważny spoczywa na wykonawcy, dlatego też w przypadku zaoferowania produktów równoważnych wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232421-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z oświadczeniem załącznik 3.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zgodnie z oświadczeniem załącznik 3. 1.2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zgodnie z oświadczeniem załącznik 3. 1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej. a) Zgodnie z oświadczeniem załącznik 3. b) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał: co najmniej 3 roboty budowlane polegającą na budowie, remoncie lub przebudowie przepompowni ścieków o wartości powyżej 75 000 zł netto (każda z robót). 1.4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3). 1.5 Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. a) Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3). b) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia, co najmniej: - Kierownikiem robót, który posiada następujące kwalifikacje: - co najmniej 2 lata doświadczenia na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru w robotach budowlanych w zakresie robót sanitarnych, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane zagraniczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 4). 2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku wypełnienia przesłanek opisanych poniżej: 1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176); b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny; c) skarbowe; d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769). 3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ppkt 2; 4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 2.1 pkt 2 i 3 oraz 5–9, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 2.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 2.2. 2.4. W przypadkach, o których mowa w pkt 2.1 ppkt 8, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 2.5. Zamawiający wykluczy również wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 2.6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 2.7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. II INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU. 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: - oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 4); b) spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 3). 2. Zamawiający przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w ust. VIII DIWZ pkt 4. 4. Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 4.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 4.1.1. Wykaz wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 robót budowlanych polegających na budowie, remoncie lub przebudowie przepompowni ścieków o wartości powyżej 75 000 zł netto (każda z robót), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywana należycie (załącznik nr 6 do DIWZ). Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane. 4.1.2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, powinien zawierać, co najmniej: - Kierownika robót sanitarnych, który posiada następujące kwalifikacje: - co najmniej 2 lata doświadczenia na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru w robotach budowlanych w zakresie robót sanitarnych, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane zagraniczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 8). 4.1.3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik nr 9 do DIWZ). 4.2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu, należy przedłożyć: 4.2.1.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4). 4.2.2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie ust VII pkt 2.5, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.2.3. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z informacja zawartą w ust. IX DIWZ. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu lub nie wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania, bądź na wezwanie zamawiającego w terminie przez niego wskazanym (również w zakresie uzupełnień lub wyjaśnień) nie złożą oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub braku podstaw do wyklucznia, zostaną wykluczeni z postępowania a ich oferty będą uznane za odrzucone. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 7.1. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: a) oświadczenia opisane w ust. VIII, pkt 1a, pkt 4.2. – 4.2.3. oraz pkt 5, składane są dla każdego partnera z osobna; b) pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 7.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, iż spełniają warunki udziału w postępowaniu w sposób określony w DIWZ. 7.3. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez pozostałe podmioty występujące wspólnie (przez pozostałych członków konsorcjum). 7.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 7.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, są zobowiązani do zawiązania konsorcjum. Zaleca się zawiązanie konsorcjum na drodze umowy cywilno-prawnej. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę (umowę konsorcjum) zawierającą w swojej treści następujące postanowienia: a) wskazanie lidera, będącego pełnomocnikiem pozostałych wykonawców tworzących konsorcjum, b) prawa, obowiązki i uprawnienia lidera (upoważnienie lidera do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich wykonawców realizujących wspólnie umowę i każdego z osobna, a także upoważnienie do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od zamawiającego oraz do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich wykonawców realizujących wspólnie umowę), c) oznaczenie czasu trwania umowy konsorcjum – minimum na okres trwania umowy o wykonanie niniejszego zamówienia publicznego i umowy gwarancji jakości, d) określenie sposobu współdziałania wykonawców po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz zakresu prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich. 8. Niespełnienie wymagań określonych w pkt 6.5. potraktowane będzie, jako uchylanie się od podpisania umowy. 9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wymagane dokumenty muszą mieć formę oryginałów lub kopii (kserokopii) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków będzie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia. III. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU OKREŚLENIA PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ. 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej przez zamawiającego informacji: - dotyczącej kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 7 do DIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Definicje określa art. 4 ust. 1, 2, 3, 4 i 14 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach