Przetargi.pl
Budowa ul. 11 listopada w Grajewie

Burmistrz Miasta Grajewo ogłasza przetarg

 • Adres: 19-200 Grajewo, ul. Strażacka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 273 0 800 , fax. 86 273 0 803
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Grajewo
  ul. Strażacka
  19-200 Grajewo, woj. podlaskie
  tel. 86 273 0 800, fax. 86 273 0 803
  REGON: 52330100000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ul. 11 listopada w Grajewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa ul. 11-Listopadaw Grajewie ”, 1) Roboty drogowe na odcinku od skrzyżowania z ul. Wierzbową do km 0+655 obejmujące swym zakresem n/w elementy: a)jezdnia z szarej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z kruszywa naturalnego z dodatkiem 50% kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm i geokompozycie, b) chodnik z szarej kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 15 cm, c) opaska z szarejkostki brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, d) wjazdy z czerwonej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cmi podbudowie z kruszywa naturalnego z dodatkiem 50% kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,e) oznakowanie pionowe, f) przebudowa istniejącego przepustu, g) wycinka drzew. 2) Roboty sanitarnea) kanalizacja deszczowa na odcinku od wylotu do studni D12 z rur PVC SN 8 Ø 315, studnie rewizyjne o średnicy 1200mm, separator substancji ropopochodnych z osadnikiem, przykanaliki z rur PVC Ø 200 klasy S typ ciężki zakończone ulicznymi wpustami ściekowymi oraz podłączenie do studni oznaczonej symbolem S13istn studni D14 i D15. b) Kanalizacja sanitarna na odcinku od istniejącej studni w ul. Wierzbowej do studni S1oraz odcinek od studni nr1 do studni nr 3 z rur PVC SN 8 Ø 200, studnie prefabrykowane PE Ø1000, przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø160 typ ciężki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach