Przetargi.pl
Budowa szaletu miejskiego

Gmina Międzyrzecz ogłasza przetarg

 • Adres: 66-300 Międzyrzecz, ul. Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 426 930 , fax. 957 426 979
 • Data zamieszczenia: 2020-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Międzyrzecz
  ul. Rynek 1
  66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie
  tel. 957 426 930, fax. 957 426 979
  REGON: 21096684600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miedzyrzecz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa szaletu miejskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa w systemie zaprojektuj i wybuduj szaletu miejskiego w Międzyrzeczu. 2. Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje: 1) Kompleksowe wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem opinii/decyzji/warunków i uzgodnień niezbędnych do uzyskania, w imieniu Zamawiającego, decyzji pozwolenia na budowę budynku szaletu miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu. 2) Realizacja robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową i uzyskane pozwolenie na budowę. 3) W ramach zadania również należy uwzględnić rozbiórkę istniejącej nawierzchni betonowej oraz wykonanie utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej typ POLBRUK wokół budynku szaletu miejskiego, które pełnić będzie jednocześnie ciąg komunikacyjny. Ponadto należy również wykonać dowiązanie wykonanej nawierzchni z istniejącym (w ciągu ulicy Ściegiennego) chodnikiem. 4) Z uwagi na fakt, iż planowane roboty kolidują z istniejącym kablem zasilającym oświetlenie, należy uwzględnić również przełożenie kabla. 5) Zakres prac projektowych oraz docelowo robót budowlanych winien uwzględniać rozwiązania szczegółowo określone w załączonym do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia Programu Funkcjonalno Użytkowego (P.F.U.). 6) Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy szaletu miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu, 7) Wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz z geodezyjnymi pomiarami wykonanych elementów robót. 3. W cenie ryczałtowej zadania należy ująć wszystkie koszty niezbędne do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia min. koszty transportu materiałów i urobku, geodezyjnego operatu powykonawczego, geodezyjnych pomiarów wykonanych elementów robót, oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania zadania. Mapy powykonawcze należy opracować również w formie elektronicznej zapisanej w postaci plików DXF. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo udostępnienia innemu wykonawcy części placu budowy bez wpływu na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego. 5. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym związane w ramach ceny ofertowej. Wszelkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w cenie ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia pracownikom MPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Świętym Wojciechu m. in. wejścia na plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych bądź zinwentaryzowanych urządzeń wod.-kan. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez niego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego a także pokryje koszty napraw. 6. Na etapie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację i uzgodnienie Zamawiającego co do przyjętych przez siebie rozwiązań. 7. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych/ekspertyz potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu/robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. 8. Wykonawca ma obowiązek na koszt własny usunąć wynikłe na etapie prowadzenia robót ziemnych kolizje ze zinwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji wchodzą również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma zostać usunięta. 9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert obejmujących zastosowanie rozwiązań zamiennych, równoważnych dla określonych w P.F.U. znaków towarowych, patentów lub ich pochodzenia. Wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi bądź roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Jednocześnie, z uwagi na stosunkowo krótki termin realizacji, Zamawiający dopuszcza technologię prowadzenia robót z elementów prefabrykowanych. 10. Zgodnie z art. 30 ust. 8 pkt 1 oraz ust. 9 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przedmiot zamówienia należy zrealizować z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 11. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. obejmującą wartość zamówienia i okres realizacji zamówienia. W przypadku gdy termin realizacji zamówienia ulegnie wydłużeniu zgodnie z warunkami umownymi zmiany tego terminu Wykonawca będzie musiał przedłużyć termin polisy OC o wymagany czas do zakończenia robót budowlanych. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców. 12. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy harmonogram rzeczowo-finansowy na opracowanie dokumentacji i na wykonanie robót budowlanych. 13. Do odbioru robót Wykonawca dołączy oświadczenie, w którym zobowiązuje się do udzielenia gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą przetargową oraz zobowiązuje się do zapewnienia pełnej funkcjonalności całości przedmiotu zamówienia poprzez bezpłatne usuwanie usterek w zakresie udzielonej przez siebie gwarancji. 14. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników fizycznych oraz operatorów sprzętu wykonujących roboty wszystkich branż niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa projekt umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od każdego wykonawcy składającego ofertę: 1) Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik wykonawcy. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4) Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 5.3. SIWZ, o ile wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów za zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1.3) SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Zamawiającego żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1.3) SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1.3) SIWZ dotyczące tych podmiotów. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach