Przetargi.pl
Budowa systemu odwodnienia terenu przy cmentarzu w Stobiecku Miejskim w Radomsku

Miasto Radomsko ogłasza przetarg

 • Adres: 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 446 854 571 , fax. 044 6854513, 6854521
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Radomsko
  ul. Tysiąclecia 5
  97-500 Radomsko, woj. łódzkie
  tel. 446 854 571, fax. 044 6854513, 6854521
  REGON: 59064823800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https:// www.bip.radomsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa systemu odwodnienia terenu przy cmentarzu w Stobiecku Miejskim w Radomsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa systemu odwodnienia terenu przy cmentarzu w Stobiecku Miejskim w Radomsku” Przedmiot zamówienia tj. budowę systemu odwodnienia terenu przy cmentarzu w Stobiecku Miejskim w Radomsku należy wykonać w szczególności zgodnie z projektem budowlanym przyłącza kanalizacji deszczowej, projektem budowlanym zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, opinią geotechniczną, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, decyzjami oraz zasadami wiedzy technicznej - wymienionymi w pkt. 3.3. SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia w/w zadania obejmuje w szczególności: • wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, • wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, • wykonanie drenażu z rur PVC w oplocie z włókna kokosowego, • wykonanie prac i obowiązków zawartych w uzgodnieniach i warunkach technicznych załączonych do dokumentacji technicznej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) Wzór/Projekt Umowy - stanowiący dodatek nr 8 do SIWZ, 2) Projekt budowlany budowy odwodnienia działki nr ewid. 848/1 obręb 0041 przy ul. Brzeźnickiej w Radomsku, branża: sanitarna, przyłącze kanalizacji deszczowej - stanowiący dodatek nr 10 do SIWZ, 3) Projekt budowlany budowy odwodnienia działki nr ewid. 848/1 obręb 0041 przy ul. Brzeźnickiej w Radomsku, branża: sanitarna, zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, drenaż -stanowiący dodatek nr 11 do SIWZ, 4) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych-stanowiące dodatek nr 12 do SIWZ, 5) Opinia geotechniczna na potrzeby projektu budowy odwodnienia dz. nr ewid. 848/1 (obr.0041) przy ul. Brzeźnickiej w Radomsku-stanowiąca dodatek nr 13 do SIWZ, 6) Decyzja Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 22.02.2019r. na lokalizację w pasie drogowym przyłącza kanalizacji deszczowej - stanowiąca dodatek nr 14 do SIWZ, 7) Decyzja Starosty Radomszczańskiego nr 225/2019 z dn.15.04.2019r. o pozwoleniu na budowę odwodnienia działki nr ewid. 848/1 obręb 0041 Radomsko - stanowiąca dodatek nr 15 do SIWZ, W/w dokumentacja w pkt 3.3. ppkt. 1) -7) została załączona w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 4. Ze względu na charakter wynagrodzenia ( ryczałt ) funkcję jedynie informacyjną pełnią: 1) Przedmiary robót – stanowiące dodatek nr 9 do SIWZ. 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z zm.). Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: czynności pracownika budowlanego obejmującego cały zakres rzeczowy robót budowlanych opisanych w projektach, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, tj. wykonującego czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót budowlanych, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych i urządzeń. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art 29 ust. 3a ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone we wzorze/projekcie umowy. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Na etapie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca (Podwykonawca) zobowiązany będzie zgodnie z § 6 wzoru/projektu umowy złożyć stosowne oświadczenie dot. spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 6. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt 16.1 SIWZ. 3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Getin Noble Bank S.A. Nr rachunku: 54 1560 0013 2039 6334 0000 0014 z dopiskiem: Wadium - "Budowa systemu odwodnienia terenu przy cmentarzu w Stobiecku Miejskim w Radomsku” Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.). 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt 3. ppkt 2-5 wówczas Wykonawca złoży oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Radomska ( punkt podawczy- parter ) (przed upływem terminu określonego w pkt 16.1 niniejszej SIWZ) w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) opisanym tak jak opakowanie z ofertą z dopiskiem „WADIUM”. Dokument ten musi zachować ważność przez cały okres związania ofertą i umożliwiać jednocześnie Zamawiającemu zrealizowanie swojego uprawnienia, nawet jeżeli zdarzenie stanowiące podstawę żądania wypłaty wadium zaistnieje w ostatnim dniu terminu związania ofertą. W/w dokument musi zawierać w swojej treści oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, że zobowiązuje się on do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty. Tym samym, wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres terminu związania ofertą w sposób dający Zamawiającemu pewność pełnego zaspokojenia jego roszczeń zarówno co do ich maksymalnego zakresu, jak również bezwarunkowej i nieodwołalnej ich realizacji na pierwsze pisemne żądanie wzywające do zapłaty, w przypadku wystąpienia okoliczności ustawowych uprawniających do zatrzymania wadium. 5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu – przelewem, Wykonawca dołączy do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium – ,,Budowa systemu odwodnienia terenu przy cmentarzu w Stobiecku Miejskim w Radomsku". 6. Zamawiający będzie dokonywał zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca składa wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym dodatek nr 1 do SIWZ 2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1) aktualne na dzień składania ofert w formie pisemnej oświadczenie, że : a) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, w którym Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 2 do SIWZ. b) Podmiot(y) na którego(ych) zasoby powołuje się Wykonawca / Podwykonawca(cy) nie podlega(ją) wykluczeniu - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 3 do SIWZ. 2) w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów: a) dokument, w którym Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowadnia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, b) dokument lub dokumenty, które określają w szczególności - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; -sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; -zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; -czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Powyższe informacje określone w lit. b mogą być zawarte np. w zobowiązaniu innego podmiotu. 3) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym dodatek nr 1 do SIWZ 4) pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, zgodnie z pkt 14.3 lit. c SIWZ. 3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 6 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach