Przetargi.pl
„Rozbudowa i przebudowa obiektu basenowego z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu „Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Akademii Sportu”

Wójt Gminy Ujazd ogłasza przetarg

 • Adres: 97-225 Ujazd, Plac Kościuszki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 192 123 , fax. 447 192 129
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Ujazd
  Plac Kościuszki 6
  97-225 Ujazd, woj. łódzkie
  tel. 447 192 123, fax. 447 192 129
  REGON: 55099900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ug.ujazd.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbudowa i przebudowa obiektu basenowego z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu „Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Akademii Sportu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja Rozbudowa i przebudowa obiektu basenowego z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu „Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Akademii Sportu”. 2. Inwestycja zakłada: 1) wykonanie przebudowy istniejących budynków kąpieliska wraz z ich rozbudową, tj. m.in.: a) Budynek obsługi kąpieliska nr 1 o kubaturze 4 211,6 m.3 W zakresie przebudowy zakłada się wykonanie m.in.: -prac rozbiórkowych; -nowej elewacji wraz z ociepleniem; -nowego dachu wraz z wymianą konstrukcji i pokrycia; -nowego układu funkcjonalno-użytkowego pomieszczeń wraz z ich przeznaczeniem, w tym. m.in. wykonanie nowych ścian zewnętrznych i wewnętrznych; -montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej; - wykonanie prac wykończeniowych ścian, podłóg, sufitów; - wykonanie nowych instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacyjnych zgodnie z projektami poszczególnych branż; b) Budynek Akademii Sportu – nr 2 o kubaturze 5 309,52 m3, budynek zostanie przebudowany i rozbudowany, zakłada się wykonanie: - prac rozbiórkowych; - nowej elewacji; - nowego dachu wraz z wymianą konstrukcji i pokrycia; -nowego układu funkcjonalno-użytkowego pomieszczeń wraz z ich przeznaczeniem w tym. m.in. wykonanie nowych ścian zewnętrznych i wewnętrznych wraz ze stropem antresoli; - montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej; - rozbudowę o pomieszczenie recepcji ze strefą wejściową oraz salę konsumpcyjną przy projektowanej gastronomii; - tarasu zewnętrznego przy sali konsumpcyjnej - wykonanie prac wykończeniowych ścian, podłóg, sufitów; -wykonanie nowych instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacyjnych zgodnie z projektami poszczególnych branż; c) Wymaga się aby współczynnik przenikania ciepła nie był gorszy niż dla: - ścian zewnętrznych U C(max)= 0,20 [W/(m2 x K]; - dachu U C(max)= 0,15 [W/(m2 x K]; -drzwi U C(max)= 1,3 [W/(m2 x K]; -okien U C(max)= 0,89 [W/(m2 x K]; - przegrody poziome i pionowe dla ścian U C(max)= 0,20 [W/(m2 x K]; - przegrody poziome i pionowe dla dachu U C(max)= 0,15 [W/(m2 x K]; 2) przebudowę istniejącej niecki basenowej na tzw. staw kąpielowy - oparty o naturalną filtracje wody o powierzchni lustra wody 948,10 m2 o wymiarach wewnętrznych 20,00x50,00m, - z podziałem na strefy funkcjonalne (część wypoczynkowa, rekreacyjna, pływacka) o różnych głębokościach, -w konstrukcji stawu żelbetowego z prefabrykowanymi rynnami przelewowymi wykończony folią basenową w klasie antypoślizgowości min. „C,, -wyposażony w atrakcje wodne typu zjeżdżalnie (trójtorowa „Multislade” ze strefą hamowań, rynnowa tzw. „Snake” z hamownią), masażery (2 szt. wąski masażer karku, 2 szt. szeroki masażer karku), dysze ścienne (4 szt. masażer ścienny), leżanki (1 szt. 8 os.z masażerem wodnym), siedziska (2 szt. siedziska 6 os. każde z masażerem wodnym), piramida do wspinaczki z przeprawą wodną, - w stawie wydzielona część pływacka o wym. 7,50x 25,00 m – 3 tory; 3) budowę brodzika dla dzieci opartego o technologię wody basenowej o powierzchni 85,80 m2 w konstrukcji ze stali nierdzewnej wraz z atrakcjami m.in. zjeżdżalnia dla dzieci typu słonik, armatka (3 szt.), tzw. Grzybek; 4) budowę wodnego placu zabaw opartego o technologię wody basenowej o powierzchni 609,14 m2 w konstrukcji żelbetowej wykończonej nawierzchnią bezpieczną EPDM w klasie antypoślizgowości min. „B”, wyposażonego w atrakcje wodne typu tryskacze (tzw.: Gąsienica (1 szt.), Tunel z kręgów (1 szt.), wiaderka (1 szt.), armatka (3 szt.), Pszczółka (1 szt.), Parasol (1 szt.), Dysza wodna(1 komplet)) oraz tzw. Zamek Wodny; 5) budowę dwóch tężni solankowych w konstrukcji drewnianej posadowionej na profilowanej płycie żelbetowej; 6) budowę nowych ciągów komunikacyjnych, m.in.: - ciągi jezdne (kostka betonowa o grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z stabilizacją mechaniczną kruszywem łamanym i warstwą piasku wraz z obramowaniem); - miejsca postojowe (kostka betonowa typu eko-kwadrat o grub. 8 cm); - chodnik (kostka betonowa o grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z stabilizacją mechaniczną kruszywem łamanym i warstwą piasku wraz z obramowaniem); - ścieżka szutrowa (nawierzchnia z tłucznia kamiennego frakcji 0/5 mm (gr. 2 cm), 0/11 mm (gr. 5 cm), fr 0,16 mm (gr. 14 cm) na warstwie z piasku; - plaża (strefa bosej stopy) – deska kompozytowa (pełna, antypoślizgowa , wodoodporna i odporna na promieniowanie UV) oraz płytka (antypoślizgowa w klasie min. „C”) według PZT; - nawierzchnia piaszczysta – piasek drobnoziarnisty na geowłókninie na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; - tarasy – deska kompozytowa (pełna, antypoślizgowa, wodoodporna i odporna na promieniowanie UV); 7) budowę elementów malej architektury m.in. pomost nad stawem regeneracyjnym, wiata śmietnikowa o wym. 3 m x 4 m w konstrukcji stalowej cynkowanej ogniowo, teren pod wiatą do utwardzenia kostką betonową gr. 8 cm; 8) ogrodzenia: - ogrodzenie terenu różnego typu: od północy ogrodzenie pełne o wys. 2,20 m (słupki stalowe ocynkowane, rygle poziome drewniane i sztachety bezsękowe), od południa panelowe o wys. 2,25 m (grubość pręta min. 5 cm, ogrodzenie wraz z furtką 1,2 m i bramą wjazdową dwuskrzydłową min. 4,00 m), od wschodu (remont istniejącego ogrodzenia w formie muru), od zachodu szklano-gabionowe wys. 2,20 m; -ogrodzenie strefy bosej stopy – segmentowe o wysokości min. 1,07m ze stali ocynkowanej i lakierowanej; 9) rozbiórkę istniejących boisk, murków, nawierzchni utwardzonych; 10) wykonanie instalacji zewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, ciepłowniczej, 11) wykonanie instalacji wewnętrznych: wodociągowej (wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji), p.poż., kanalizacji sanitarnej, c.o., gazu (w tym kotłownia gazowa), wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, technologia wody; 12) wykonanie instalacji elektrycznej, w tym m.in. uziomu fundamentowego i instalacji odgromowej, rozdzielni elektrycznej, wewnętrznej linii zasilającej, tras kablowych, instalacji oświetlenia ogólnego, instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji gniazd wtykowych, zasilanie urządzeń instalacji i innych; 13) instalacja solarna – budynek nr 1 – część sportowa – jedna bateria składająca się z 6 kolektorów słonecznych (6 szt.) wspomagająca podgrzew wody użytkowej w zasobniku o poj. 1000l, budynek nr 1 – część sanitarna – 2 baterie składające się z 6 kolektorów słonecznych (12 szt.) wspomagająca podgrzew wody użytkowej w zasobniku o poj. 2x1000l, budynek nr 2 – dziewięć baterii składających się z 6 kolektorów słonecznych (54 szt.) wspomagające podgrzew ciepła technologicznego w buforze (staw kąpielowy +WPZ), budynek nr 2 – gastronomia – jedna bateria składająca się z 6 kolektorów słonecznych (6 szt.) wspomagająca podgrzew wody użytkowej w zasobniku o poj. 750l; 14) Fotowoltaika - Na dachu budynków instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy 49,725 kWp składającą się z 153 ramkowych modułów fotowoltaicznych o obniżonym ciężarze i mocy jednostkowej 325 Wp montowane na konstrukcji wsporczej nieinwazyjnej w układzie południowym; 15) wykonanie naturalnego filtra w postaci zbiornika wodnego z licznymi roślinami i złożem bagiennym służącym do filtrowania wody z wykorzystaniem naturalnych procesów biologicznych. Filtracja na złożu podtopionym hydro botanicznym; 16) boisko do siatkówki plażowej o wym. 8mx16m wraz z 5m strefą bezpieczeństwa z piasku płukanego drobnoziarnistego o grub. warstwy 30 cm na geowłókninie wodoprzepuszczalnej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm; 17) Boisko do gry w bule o nawierzchni z miału kamiennego, tor o wymiarach 4x15 m; 18) Rozwiązania dla os. niepełnosprawnych, w tym m.in. miejsca postojowe dla os. niepełnosprawnych, podnośnik dla os. niepełnosprawnych dla niecki basenowej, platforma (podnośnik) do sali konsumpcyjnej, toalety dla os. niepełnosprawnych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, inne dokumenty i uzgodnienia). 4. Przedmiot zamówienia obejmuje również: a) wykonanie niezbędnych badań, prób, pomiarów, odbiorów częściowych instalacji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie; b) wykonanie dokumentacji powykonawczej, operat kolaudacyjny musi zostać zatwierdzony przez powołanego przez Zamawiającego inspektora nadzoru. (2 egzemplarze papierowe oraz wersja elektroniczna); c) opracowanie instrukcji obsługi urządzeń, instalacji oraz przeszkolenie 10 osób; d) opracowanie instrukcji postępowania na wypadek pożaru oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów o kubaturze powyżej 1000 m3; e) uzyskanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej wraz z potwierdzeniem zgodności przez Powiatowy Ośrodek Geodezji w Tomaszowie Mazowieckim; f) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu;.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9. Wymagania dotyczące wadium 9.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 200 000,00 zł; 9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: 9.3.1. Pieniądzu, 9.3.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy, 9.3.3. Gwarancjach bankowych, zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez gwaranta kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy, 9.3.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez gwaranta kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy, 9.3.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016, poz. 359) zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy. 9.3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej nr 48 9291 0001 0170 4068 2000 0370 z dopiskiem: „Wadium w postępowaniu Nr RIR.271.1.10.2020 na Rozbudowa i przebudowa obiektu basenowego z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu „Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Akademii Sportu”. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 9.4. Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. W przypadku złożenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, należy załączyć oryginał dokumentu gwarancyjnego do oferty oraz kopię dokumentu gwarancyjnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 9.5. W przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej niezbędne jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez bank lub firmę ubezpieczeniową (oświadczenie). 9.6. W przypadku poręczenia niezbędne jest złożenie przez poręczyciela oświadczenia pisemnego wobec wierzyciela (Zamawiającego) 9.7. Złożone poręczenie/gwarancja musi zawierać: 9.8.1. Termin obowiązywania gwarancji/poręczenia od dnia składania ofert do końca okresu związania ofertą na kwotę wskazaną w pkt 9.1 SIWZ; 9.8.2. informacje, że udzielona gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego dotyczące przetargu sygn. Akt RIR.271.1.10.2020. 9.8.3. Zobowiązanie zgodne z art. 46 ust 4a ustawy – Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.” 9.8.4. Zobowiązanie zgodne z art. 46 ust 5 ustawy- Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 9.8.5. Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 9.8.6. Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 9.8.7. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9.8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium Wykonawcy, w przypadkach określonych w art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku udziału w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Jeżeli zdolności zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu na zasoby którego powołuje się Wykonawca, nie potwierdzą spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 10 dni od otrzymania stosowanego wezwania: 2.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 2.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, na których polegał korzystając z potencjału podmiotu trzeciego. 3. Wszystkie oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 5. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenie wymienione w pkt 6.2 SIWZ muszą być złożone przez każdego Wykonawcę oddzielnie. 6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach