Przetargi.pl
Budowa Systemu Oczyszczania Ścieków w Gminie Mokrsko Etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków zlokalizowana na działkach w m. Krzyworzeka

Gmina Mokrsko ogłasza przetarg

 • Adres: 98-345 Mokrsko, Mokrsko
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 841 18 18 , fax. 43 886 32 77
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mokrsko
  Mokrsko 231
  98-345 Mokrsko, woj. łódzkie
  tel. 43 841 18 18, fax. 43 886 32 77
  REGON: 73093465400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.mokrsko.akcessnet.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Systemu Oczyszczania Ścieków w Gminie Mokrsko Etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków zlokalizowana na działkach w m. Krzyworzeka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków zlokalizowana na działkach w m. Krzyworzeka. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej pracującej w systemie grawitacyjno-tłocznym obejmującej swym zasięgiem zlewnię miejscowości Krzyworzeka, w tym: I etap a+b) budowa odcinka kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, obejmującego zlewnię przepompowni ścieków P4 na odcinku P4-ST226 oraz S87-St241 wraz z przyłączami – zgodnie z załącznikiem mapowym (arkusz nr 4 projektu zagospodarowania). OGÓLNA DŁUGOŚĆ SIECI KANALIZACYJNEJ + TŁOCZNEJ – 740 mb + 420 mb = 1160 mb DŁUGOŚĆ KANAŁU GRAWITACYJNEGO PVC SN8 DN200 – 740 mb DŁUGOŚĆ RUROCIAGU TŁOCZNEGO PE100 SDR17 PN10 DN110 – 420 mb OGÓLNA DŁUGOŚĆ PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH – 171,8 mb DŁUGOŚĆ KANAŁU PVC SN8 DN160 – 171,8 mb ILOŚĆ PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH – 23 SZT. c) budowa przyłączy kanalizacyjnych dodatkowych do dz. 119, 123, 153, 158 OGÓLNA DŁUGOŚĆ PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH – 60 mb DŁUGOŚĆ KANAŁU PVC SN8 DN160 – 60 mb ILOŚĆ PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH – 4 SZT. II etap d) budowa odcinka kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej obejmującego zlewnię przepompowni ścieków P4 na odcinku St290-St241 oraz C129-C93/1 bez przyłączy – zgodnie z załącznikiem mapowym (arkusz nr 4, 5, 6 projektu zagospodarowania). OGÓLNA DŁUGOŚĆ SIECI KANALIZACYJNEJ + TŁOCZNEJ – 999 mb + 1029 mb = 2028 mb DŁUGOŚĆ KANAŁU GRAWITACYJNEGO PVC SN8 DN200 – 999 mb DŁUGOŚĆ RUROCIAGU TŁOCZNEGO PE100 SDR17 PN10 DN110 – 1029 mb W zakres prac wchodzi pełna wymiana gruntów w pasie drogowym wraz z odbudową nawierzchni po robotach kanalizacyjnych. e) budowa przepompowni ścieków P4 oraz sieci na odcinkach – St291-Sp119 oraz St304-Sp167 – zgodnie z załącznikiem mapowym (arkusz nr 4 projektu zagospodarowania). DŁUGOŚĆ KANAŁU GRAWITACYJNEGO PVC SN8 DN200 – 117 mb DŁUGOŚĆ KANAŁU GRAWITACYJNEGO PVC SN8 DN160 – 88 mb POMPOWNIA ŚCIEKÓW O PARAMETRACH: ŚREDNICA WEWNĘTRZNA ZBIORNIKA – D= 1500 mm WYSOKOŚĆ ZBIORNIKA – H=3950 W zakres prac wchodzi również zagospodarowanie terenu pompowni. f) budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków P4 na odcinku St290-St241 – zgodnie z załącznikiem mapowym (arkusz nr 4, 5, 6 projektu zagospodarowania). ILOŚĆ PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH – 48 SZT. OGÓLNA DŁUGOŚĆ PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH – 442,2 mb PRZYŁĄCZA WYKONAĆ Z RUR PVC160 mm SN8 ILOŚĆ STUDNI O ŚREDNICY 425 mm – 47SZT. JEDNO PRZYŁĄCZE ZAŚLEPIONE KORKIEM PVC160 mm. Zakres prac obejmuje rozebranie i odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i poboczy. g) budowa przyłączy kanalizacyjnych dodatkowych do dz. 366, 372, 373 OGÓLNA DŁUGOŚĆ PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH – 30 mb DŁUGOŚĆ KANAŁU PVC SN8 DN160 – 30 mb ILOŚĆ PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH – 4 SZT. h) budowa przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków P4 Budowana przepompownia ścieków P4 ma być wpięta i współpracować z systemem monitoringu i wizualizacji pracującym w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w Gminie Mokrsko. Oprogramowanie nowej przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu i wizualizacji Hydro-Net, zainstalowanym na Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się w oczyszczalni ścieków w Mokrsku. Do Wykonawcy należy opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu dla robót kanalizacyjnych w pasach dróg gminnych oraz koszty zajęcia pasów dróg. 3. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji stanowiącej (Załącznik Nr 1 do SIWZ), w skład której wchodzą: - Projekty budowlane, - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), - Opis wyposażenia szaf sterowniczych przepompowni i tłoczni ścieków wraz z systemem monitoringu obowiązujący w gminie Mokrsko oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót - Przedmiar robót UWAGA: Dokumentacja projektowa obejmuje zakres szerszy niż objęty przedmiotem niniejszego postępowania. Zakres projektu, który powinien być brany przez wykonawcę pod uwagę przy wycenie oferty wskazano w rozdziale 2.2 SIWZ. Jednocześnie do SIWZ dołączono zaktualizowane przedmiary które obejmują zakres objęty niniejszym postępowaniem. Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia o ile roboty te były ujęte w projekcie w części objętej zakresem niniejszego postępowania. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej w zakresie objętym niniejszym postępowanie, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232410-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 55 000,00 PLN (słownie zł: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Ruścu O/Mokrsko nr rachunku: 49 9264 0009 0020 0006 2000 0110 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: ZFIDiS.271.1.2020”. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 6.6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 6.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 6.8. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6.13. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach