Przetargi.pl
Świadczenie usług w ramach gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 94-303 Łódź, Konstantynowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48426327579, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
  Konstantynowska 8/10
  94-303 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48426327579, , fax. -
  REGON: 10146567200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w ramach gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  [wszelka numeracja zgodna z numeracją w SIWZ] 3.1 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług w ramach gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi. 3.2 Miejscem wykonywania usług są grunty będące w zarządzie (władaniu, administrowaniu) Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi. 3.3 Główny kod CPV: 77200000-2 – Usługi Leśnictwa 3.4 Zamówienie zostało podzielone na trzy części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, przy czym każdy z Wykonawców ubiegający się o przedmiotowe zamówienie, może złożyć jedną ofertę na dowolnie wybraną przez siebie część lub części zamówienia: 3.4.1 Część I – obchód leśny – Skotniki 3.4.2 Część II – obchód leśny – Łagiewniki 3.4.3 Część III – obchód leśny – Lublinek-Ruda 3.5 Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania poniższych aktów prawnych oraz dokumentów: 3.5.1 ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129z późn. zm.), 3.5.2 ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), 3.5.3 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. :Dz. U. z 2018 r. poz. 1614z późn. zm.), 3.5.4 ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jedn.: Dz. U.: z 2019r. poz. 972 z późn. zm.), 3.5.5 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191 poz. 1596 z późn. zm.), 3.5.6 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.), 3.5.7 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141), 3.5.8 rozporządzenie Ministra Środowiska z dna 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58, poz. 405 z późn. zm.), 3.5.9 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2408). 3.6 Dodatkowo dla prac z zakresu użytkowania lasu zastosowanie mają normy: 3.6.1 -PN-93/D-02002 Surowiec drzewny. Podział, terminologia i symbole, 3.6.2 -PN-D-95000:2002 Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie, 3.6.3 -PN-92/D-95008 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe liściaste. Wspólne wymagania i badania, 3.6.4 -PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania, 3.6.5 -PN-90/D-95019 Surowiec drzewny. Drewno małowymiarowe, Wspólne wymagania i badania, 3.6.6 -PN-79/D-01011 Drewno okrągłe. Wady. 3.7 Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określone zostały w punkcie 3.5 i 3.6 SIWZ. 3.8 Szczegółowy zakres zamówienia, w tym podział na zamówienie podstawowe i opcyjne, a także koszty cyklu życia (§ 1 ust. 2 umowy) określone zostały we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, a w szczególności w Załączniku nr 1a-c do Wzoru umowy – Opis przedmiotu zamówienia który został przygotowany odrębnie dla każdej z Części. 3.9 Ilości zamawianych usług wskazane w Formularzu cenowym stanowiącym (odpowiednio do części) załącznik nr 1.1-1.3 do SIWZ są jedynie orientacyjne i zostały wskazane na podstawie danych statystycznych wykonania określonych rodzajów usług z uwzględnieniem ich przewidywanego zapotrzebowania w okresie realizacji umowy. 3.9.1 Szacowane ilości zamawianych usług w ramach zamówienia podstawowego i zamówienia w ramach prawa opcji określono w Formularzu cenowym stanowiącym (odpowiednio do części) załącznik nr 1.1-1.3 do SIWZ. 3.9.2 Zamawiający zastrzega możliwość zmian ilości zamawianych usług dostosowując je do bieżącego zapotrzebowania w ramach ogólnej wartości umowy. 3.10 Zamawiający przewiduje możliwość wznowienia zamówienia maksymalnie na okres pięciu miesięcy od stycznia 2021 do maja 2021 na zasadach określonych w § 3 wzoru umowy. 3.11 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 3.12 Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu prac, składających się na przedmiot zamówienia tj. ręczne oraz mechaniczne wykaszanie roślinności zielnej oraz podszytu, oczyszczanie odpływów wody, drenaży, koryt rzek oraz sprawdzenie przepustowości mostków, ścinka drzew, rozmanipulowanie drewna zgodnie z klasyfikacją jakościowo wymiarową (KJW), zabiegi z zakresu hodowli, użytkowania, zagospodarowania, ochrony lasu oraz ochrony p.poż., o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy - Kodeks pracy. 3.13 Wykonawca, winien najpóźniej w dniu przekazania terenu prac dostarczyć Zamawiającemu wykaz pracowników skierowanych do realizacji zamówienia z przypisaniem im wykonywanych czynności / funkcji zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - w zakresie prac, o którym mowa w punkcie 3.12. W/w wykaz winien być aktualizowany na bieżąco tj. w przypadku każdorazowych zmian personalnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77200000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.1 Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 8.2 WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 8.2.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SIWZ; 8.2.2 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 3 do SIWZ; 8.2.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach odpowiednio w oświadczeniach, o których mowa w pkt 8.2.1 i 8.2.2 SIWZ; 8.2.4 zobowiązanie innego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentu, który określa w szczególności: 8.2.4.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 8.2.4.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 8.2.4.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 8.2.4.4 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 8.3 Zamawiający nie wymaga, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wstępnym o którym mowa w pkt. 8.2.2 SIWZ. 8.4 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - oświadczenia z pkt 8.2.1. i 8.2.2 SIWZ składa każdy z tych wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie tych warunków. 8.5 WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html - podstrona dotycząca przedmiotowego postępowania), przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Zamawiający wraz z informacją, o której mowa powyżej, zamieści wzór takiego oświadczenia. 8.5.1 Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 8.5.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. 8.6 NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza jest zobowiązany złożyć aktualne na dzień ich złożenia, dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 8.6.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 8.6.1.1 wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane. Zamawiający wraz z wezwaniem, przekaże wzór takiego wykazu. 8.6.1.2 dowodów określających czy wykazane usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 8.6.1.3 wykazu narzędzi lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Zamawiający wraz z wezwaniem, przekaże wzór takiego wykazu. 8.6.1.4 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 8.6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający nie wymaga przedłożenia żadnych szczególnych dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach